Keblinger

Keblinger

23, అక్టోబర్ 2012, మంగళవారం

అయిగిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందసుతేశ్రీ మహిషాసురమర్దనీ దేవి - 23 - 10 - 2012

ఆశ్వయుజ నవమి - మహర్నవమి  శ్రీ మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రం 


అయిగిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందసుతే
గిరివర వింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణుసుతే
భగవతి హే శితి కంఠకుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరికృతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే.

సురవరవర్షిణి దుర్దధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిని హర్షరతే
త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్చిమోషిణి మోహరతే
దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధునుతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవన ప్రియవాసిని హాసరతే
శిఖరిశిరోమణితుంగహిమాలయశృంగనిజాలయమధ్యగతే
మధుమధురే మధుకిటభంజిని కైతభగంజిని రాసరతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే.

అయి శతఖండవిఖండితరుండవితుండితశుండ గజాధిపతే
రిపుగజగండ విదారణదండ పరాక్రమశుండమృగాధిపతే
నిజభుజదండనిపాతితచండ విపాతిముండ భటాధిపతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

అయి రణదుర్మదశత్రువధోదితదుర్ధరనిర్జరశక్తి భ్రతే
చతురవిచారధురీణమహాశివదూతకృత ప్రమథాధిపతే
దురితదురీహ దురాశయదుర్మతిదానవదూతకృతాంతమతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

అయి శరణాగతవిరివధూవర వీరవరాభయదాయికరే
త్రిభువనమస్తక శూలవిరోధిశిరోధికృతామలశూలకరే
దుమిదుమితారాదుందుభినాదమహోముఖరీకృత తిగ్మకరే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

అయి నిజహుంకృతిమాత్రనిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే
సమర విశోషితశోణిత బీజసముద్భవశోణిత బీజలతే
శివ శివ శుంభనిశుంభ మహాహవతర్పిత భూతపిశాచరతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

ధనురనుషజ్గరణక్షణ సంగపరిస్ఫుర దజ్గనటత్కటకే
కనకపిశజ్గపృషత్క నిషాజ్గరసద్భటశ్రుజ్గహతావటుకే
కృతచతురజ్గబలక్షితిరజ్గఘటద్భహురజ్గరటద్వటుకే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

సురలలనాతతథేయితథాభినయో త్తమనృత్యరతే
హాసవిలాసహులాసమయి ప్రణతార్తజనేమిత ప్రేమభరే
ధిమికిటదిక్కటధిమిధ్యని ఘోరమృదంగనినాదలతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

జయ జయ జప్యజయే జయశబ్దపరస్తుతి తాత్పరవిశ్వసుతే
ఘుణఘుణఘీంఘీం కృతనూపురశింజిత మోహితభూతపతే
నటితనటార్దనటీనటనాయక నాటితనాత్యసుగానరతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

అయిసుమనస్సుమనస్సుమనస్సు మనోహరకాంతియుతే
శ్రితరజనీరజనీరజనీరజనీరజనీకరవక్త్రవృతే
సునయనవిభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరాధిపతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

సహితమహావమల్లమతల్లికమల్లి తరల్లకమల్లరతే
విరచితవల్లిక పల్లికమల్లికఘిల్లిక ఘిల్లికవర్గవృతే
సితకృతపుల్లసముల్లసితారుణతల్లజపల్లవసల్లలితే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

ఆవిరలగండగలన్మదమేదురమత్త మతజ్గజరాజపతే
త్రిభువనభూషణభూతకలానిధిరూపయోనిధిరాజసుతే
అయిసుదతీజనలాలసమానసమోహనమన్మథరాజసుతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

కమలదలామలకోమలకాంతికలాకలితామలభాలలతే
సకల విలాసవికలానిలయక్రమ కేలిచలత్కలహంసకులే
అలికులసంకులకువలయమండలమౌలిమిలవ్వకులాలికులే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

కరమురలీరవవీజితకూజితతలజ్జికోకిల మంజుమతే
మిలితపులిందమనోహరగుంజితరంజితశైలనికుంజగతే
నిజగుణభూతమహాశబరీగణసద్గుణసంభ్రుతకేలితలే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

కటితలపీతదుకూల విచిత్రమయూఖతిరస్క్రతచంద్రరుచే
ప్రణతసురాసురమౌలిమణిస్ఫూరదంశులసన్నఖ్చంద్రరుచే
జితకనకాచలమౌలిపదోర్జితనిర్జరకుంజరకుంభకుచే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే

విజితసహస్రకరైకసహస్రకరైకసహస్రకరైకనుతే
కృతసురతారకసంగరతారకసంగరతారకసూనునుతే
సురథసమాధిసమానసమాధిసమాధిసుజాతరతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే.

పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యో నుదినం న శివే
అయికమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం ను భవత్
తవ పదమేవ వరం పద మిత్యనుశీలయతో మమకిం న శివే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే.

కనకలసత్కలసింధుజలై రానుసించినుతే గుణరజ్గభువం
భజతి స కిం న శాచీకుచకుంభతటీపరిరంభసుఖానుభవమ్
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే.

తవ విమలేన్దుకలం వదనేన్దు మలం సకలం నమ కూలయతే
కిము పురుహుతపురీందుముఖీసుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతే
మమ తు మతం శివనామమధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే.

అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయివ త్వయా భవితవ్యముమే
అయిజగతో జననీ కృపయా సి యథా సి తథా నుమితా సి రతే
య దుచిత మత్ర భవ త్యురరీకురుతా దురతాపమపాకురుతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే.

ఇతి మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రం సమాప్తం

 నవమా సర్వసిద్ధిశ్చేతి

సిద్ధగంధర్వయక్షాద్యైరసురైరమరైరపి |
సేవ్యమానా సదా భూయాత్సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ ||
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ॐ స్తోత్రమాలిక ॐ

అన్నమయ్య (1997) (11) అన్నమయ్య అలమేల్మంగా వైభవం (15) అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు (41) అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే (1) అమ్మోరు (3) ఓం శ్రీ మాత్రే నమః (33) కార్తీక పురాణం (31) కార్తీకమాసం 2014 (7) క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి పూజ విధానము (1) గణేశ స్తోత్రములు (6) గురుపాదుకా స్తోత్రం (1) తిరుప్పావై పాశురాలు - 30 (2) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2014 (10) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2015 (9) తులసీ స్తోత్రాలు (2) తోటకాష్టకం (1) దత్త బోధ సుధ (1) దేవీ నవరాత్రులు - 2010 (11) దేవీ నవరాత్రులు (2012) (15) దేవుళ్ళు (1) పంచభూత క్షేత్రాలు (2) పద్మశ్రీ Dr. శోభారాజు (8) మహా గణపతిం మనసా స్మరామి (1) మహాచండి (1) మహాదేవి (1) యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులు (1) రమణ మహర్షి ... (1) వినాయక చవితి పూజ విధానం (2) శివ భక్తిగీతాలు (11) శోభారాజ్ (1) శ్రావణమాసం వరలక్ష్మీ పూజ (2) శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు (20) శ్రీ తులసీ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2016 (11) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2014 (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 (15) శ్రీ నరసింహ స్వామి స్తోత్రాలు (2) శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ మంజునాధ (2001) (4) శ్రీ మహాలక్ష్మి (12) శ్రీ రామ గీతాలు (14) శ్రీ రామదాసు (2006) (3) శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు (6) శ్రీ రామరాజ్యం (1) శ్రీ విష్ణు - వెంకటేశ్వర స్తోత్రాలు (16) శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తిగీతాలు (11) శ్రీ శివ స్తోత్రాలు (44) శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు (4) శ్రీ సాయి గానామృతం (28) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (1) శ్రీ సూర్య భగవాన్ (3) షష్టీ దేవి స్తోత్రం (1) షిరిడీసాయి హారతులు (4) సంక్రాంతి (3) సకల దేవతా స్తోత్రములు (1) సత్యసాయిబాబా (3) స్తోత్ర కదంబం (8) హనుమాన్ (6) హనుమాన్ చాలీసా (1) M.S. సుబ్బలక్ష్మి అన్నమాచార్య కీర్తనలు (1) Sacred Chants by A.R.Rahman (1)