Keblinger

Keblinger

8, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులుయమధర్మరాజు యక్షుడి రూపంలో అడిగిన 72 చిక్కు ప్రశ్నలు  
వాటికి ధర్మరాజు ఇచ్చిన జవాబులు


1. సూర్యుణ్ణి ఉదయింప చేయువారు ఎవరు?
(బ్రహ్మం)

2. సూర్యుని చుట్టూ తిరుగువారెవరు?
(దేవతలు)

3. సూర్యుని అస్తమింపచేయునది ఏది?
(ధర్మం)

4. సూర్యుడు దేని ఆధారంగా నిలచియున్నాడు?
(సత్యం)

5. మానవుడు దేనివలన శ్రోత్రియుడగును?
(వేదం)

6. దేనివలన మహత్తును పొందును?
(తపస్సు)

7. మానవునికి సహయపడునది ఏది?
(ధైర్యం)

8. మానవుడు దేనివలన బుద్ధిమంతుడగును?
(పెద్దలను సేవించుటవలన)

9. మానవుడు మానవత్వముని ఎట్లు పొందును?
(అధ్యయనము వలన)

10. మానవునికి సాధుత్వాలు ఎట్లు సంభవిస్తాయి?
తపస్సువలన,సాధుభావము, శిష్టాచార భ్రష్టతవం వల్ల
అసాధుభావము సంభవించును.

11. మానవుడు మనుష్యుడెట్లు అవుతాడు?
( మౄత్యు భయమువలన)

12. జీవన్మౄతుడెవరు?
దేవతలకూ,
అతిధులకూ పితౄసేవకాదులకు పెట్టకుండా తినువాడు

13. భూమికంటె భారమైనది ఏది?
(జనని)

14. ఆకాశంకంటే పొడవైనది ఏది?
(తండ్రి)

15. గాలికంటె వేగమైనది ఏది?
(మనస్సు)

16. మానవునికి సజ్జనత్వం ఎలావస్తుంది?

ఇతరులు తనపట్ల ఏపని చేస్తే , ఏ మాట మాట్లాడితే తన మనస్సుకు బాధ కలుగుతుందో
తాను ఇతరుల పట్ల కూడా ఆ మాటలు మాట్లాడకుండా ఎవడు ఉంటాడో
అట్టి వానికి సజ్జనత్వం వస్తుంది

17. తౄణం కంటె దట్టమైనది ఏది?
(చింత)

18. నిద్రలో కూడా కన్ను మూయనిది ఏది?
(చేప)

19. రాజ్యమేలేవాడు దైవత్వం ఎలా పొందుతాడు?
( అస్త్రవిద్యచే)

20. రాజ్యధినేతకు సజ్జనత్వం ఎలా కలుగుతుంది?
( యజ్ణ్జం చేయుటవలన)

21. జన్మించియు ప్రాణంలేనిది
(గుడ్డు)

22. రూపం ఉన్నా హౄదయం లేనిదేది?
(రాయి)

23. మానవుడికి దుర్జనత్వం ఎలా వస్తుంది?
(శరణుజొచ్చిన వారిని రక్షించక పోవడంవలన)

24. ఎల్లప్పుడూ వేగం గలదేది?
(నది)

25. రైతుకు ఏది ముఖ్యం?
(వాన)

26. బాటసారికి, రోగికి, గౄహస్ధునకూ, చనిపోయిన వారికి
బంధువులెవ్వరు?

(సార్ధం, వైద్యుడు, శీలవతి అనుకూలవతి
అయిన భార్య, సుకర్మ వరుసగా బంధువులు)

27. ధర్మానికి ఆధారమేది?
(దయ దాక్షిణ్యం)

28. కీర్తికి ఆశ్రయమేది?
 (దానం)

29. దేవలోకానికి దారి ఏది?
(సత్యం)

30. సుఖానికి ఆధారం ఏది?
(శీలం)

31. మనిషికి దైవిక బంధువులెవరు?
(భార్య/భర్త)

32. మనిషికి ఆత్మ ఎవరు?
( కూమారుడు)

33. మానవునకు జీవనాధారమేది?
(మేఘం)

34. మనిషికి దేనివల్ల సంతసించును?
(దానం)

35. లాభాల్లో గొప్పది ఏది?
 (ఆరోగ్యం)

36. సుఖాల్లో గొప్పది ఏది?
(సంతోషం)

37. ధర్మాల్లో ఉత్తమమైనది ఏది?
(అహింస)

38. దేనిని నిగ్రహిస్తే సంతోషం కలుగుతుంది?
(మనస్సు)

39. ఎవరితో సంధి శిధిలమవదు?
(సజ్జనులతో)

40. ఎల్లప్పుడూ తౄప్తిగా పడియుండునదేది?
(యాగకర్మ)

41. లోకానికి దిక్కు ఎవరు?
(సత్పురుషులు)

42. అన్నోదకాలు వేనియందు ఉద్భవిస్తాయి?
(భూమి,ఆకాశములందు)

43. లోకాన్ని కప్పివున్నది ఏది?
(అజ్ణ్జానం)

44. శ్రాద్ధవిధికి సమయమేది?
(బ్రాహ్మణుడు వచ్చినప్పుడు)

45. మనిషి దేనిని విడచి స్ర్వజనాదరణీయుడు, శోకరహితుడు,
ధనవంతుడు, సుఖవంతుడు అగును?
( వరుసగా గర్వం, క్రోధం, లోభం, తౄష్ణ వడచినచో)


46. తపస్సు అంటే ఏమిటి?
 ( తన వౄత్బికుల ధర్మం ఆచరించడం)

47. క్షమ అంటే ఏమిటి?
( ద్వంద్వాలు సహించడం)

48. సిగ్గు అంటే ఏమిటి?
(చేయరాని పనులంటే జడవడం)

49. సర్వధనియనదగు వాడెవడౌ?
 ( ప్రియాప్రియాలను సుఖ దు:ఖాలను సమంగా ఎంచువాడు)

50. జ్ణ్జానం అంటే ఏమిటి?
 (మంచి చెడ్డల్ని గుర్తించ గలగడం)

51. దయ అంటే ఏమిటి?
 ( ప్రాణులన్నింటి సుఖము కోరడం)

52. అర్జవం అంటే ఏమిటి?
( సదా సమభావం కలిగి వుండడం)

53. సోమరితనం అంటే ఏమిటి?
(ధర్మకార్యములు చేయకుండుట)

54. దు:ఖం అంటే ఏమిటి?
( అజ్ణ్జానం కలిగి ఉండటం)

55. ధైర్యం అంటే ఏమిటి?
( ఇంద్రియ నిగ్రహం)

56. స్నానం అంటే ఏమిటి?
(మనస్సులో మాలిన్యం లేకుండాచేసుకోవడం)

57. దానం అంటే ఏమిటి?
( సమస్తప్రాణుల్ని రక్షించడం)

58. పండితుడెవరు?
( ధర్మం తెలిసినవాడు)

59. మూర్ఖుడెవడు?
(ధర్మం తెలియక అడ్డంగావాదించేవాడు)

60. ఏది కాయం?
 ( సంసారానికి కారణమైంది)

61. అహంకారం అంటే ఏమిటి?
( అజ్ణ్జానం)

62. డంభం అంటే ఏమిటి?
 (తన గొప్పతానే చెప్పుకోవటం)

63. ధర్మం, అర్ధం, కామం ఎక్కడ కలియును?
(తన భార్యలో, తనభర్తలో)

64. నరకం అనుభవించే వారెవరు?
 (ఆశపెట్టి దానం ఇవ్వనివాడు;
వేదాల్నీ, ధర్మ శాస్త్రాల్నీ, దేవతల్నీ, పితౄదేవతల్నీ, ద్వేషించేవాడూ,
దానం చెయ్యనివాడు)

65. బ్రాహ్మణత్వం ఇచ్చేది ఏది?
(ప్రవర్తన మాత్రమే)

66. మంచిగా మాట్లాడేవాడికి ఏమి దొరుకుతుంది?
(మైత్రి)

67. ఆలోచించి పనిచేసేవాడు ఏమవుతాడు?
(అందరి ప్రశంసలుపొంది గొప్పవాడవుతాడు)

68. ఎక్కువమంది మిత్రులు వున్నవాడు ఏమవుతాడు?
(సుఖపడతాడు)

69. ఎవడు సంతోషంగా ఉంటాడు?
(అప్పులేనివాడు, తనకున్న దానిలో తిని తౄప్తి చెందేవాడు)

70. ఏది ఆశ్చర్యం?
 ప్రాణులు ప్రతిరోజూ మరణిస్తూ ఉండడం చూస్తూ మనిషి తానే
శాశ్వతంగా ఈ భూమి మీద ఉండి పోతాననుకోవడం)

71. లోకంలో అందరికన్న ధనవంతుడెవరు?
(ప్రియయూ అప్రియమూ, సుఖమూ దు:ఖమూ మొదలైన వాటిని
సమంగా చూసేవాడు)

72. స్ధితప్రజ్ణ్జుడని ఎవరిని ఆంటారు?

(నిందాస్తుతులందూ,శీతోష్ణాదులందు, కలిమి లేములందూ,
సుఖదు:ఖాదులందూ సముడై, లభించిన దానితో సంతౄప్తుడై
అభిమాన్నని విడచి, అరిషడ్వర్గాలను జయించి స్ధిరబుద్దికలవాడై
ఎవరైఅతే ఉంటాడో వానినే స్థితప్రజ్ణ్జుడంటారు)

22, నవంబర్ 2014, శనివారం

మహాదేవ శంభో..మహేశా గిరీశా ప్రభో దేవ దేవామహాదేవ శంభో..మహాదేవ శంభో..ఓ..ఓ ..ఓ
మహాదేవ శంభో..ఓ ఓ

మహేశా గిరీశా ప్రభో దేవ దేవా
మొరాలించి పాలించ రావా

మహాదేవ శంభో..ఓ..ఓ ..ఓ
మహాదేవ శంభో..ఓ ఓ

జటాఝూటధారి శివా చంద్రమౌళీ
నిటాలాక్ష నీవే సదా నాకు రక్ష
జటాఝూటధారి శివా చంద్రమౌళీ
నిటాలాక్ష నీవే సదా నాకు రక్ష

ప్రతీకార శక్తి ప్రసాదించ రావా
ప్రసన్నమ్ము కావా ... ప్రసన్నమ్ము కావా 

మహాదేవ శంభో..ఓ..ఓ ..ఓ
మహాదేవ శంభో..ఓ ఓ

మహేశా గిరీశా ప్రభో దేవ దేవా
మొరాలించి పాలించ రావా

మహాదేవ శంభో...
శివోహం.. శివోహం.. శివోహం.. శివోహం..

మహాదేవ శంభో..ఓ..ఓ ..ఓ
మహాదేవ శంభో..ఓ ఓ

మహేశా గిరీశా ప్రభో దేవ దేవా
మొరాలించి పాలించ రావా

మహాదేవ శంభో...మహాదేవ శంభో
శివోహం.. శివోహం.. శివోహం.. శివోహం..7, నవంబర్ 2014, శుక్రవారం

ఓం శివోహం .. ఓం శివోహం రుద్ర నామం భజేహం

ఓం శివోహం .. ఓం శివోహంహర హర హర హర హర హర హర హర మహాదేవ్
హర హర హర హర హర హర హర హర మహాదేవ్

ఓం భైరవ రుద్రాయ
ఓం మహా రుద్రాయ
కాల రుద్రాయ
కల్పాంగ రుద్రాయ
వీర రుద్రాయ
రుద్ర రుద్రాయ
ఘోర రుద్రాయ
అఘోర రుద్రాయ
మార్తాండ రుద్రాయ
అండ రుద్రాయ
బ్రహ్మండ రుద్రాయ
చండ రుద్రాయ
ప్రచండ రుద్రాయ
దండ రుద్రాయ
శూర రుద్రాయ
వీర రుద్రాయ
భవ రుద్రాయ
భీమ రుద్రాయ
అతల రుద్రాయ
వితల రుద్రాయ
సుతల రుద్రాయ
మహాతల రుద్రాయ
రసాతల రుద్రాయ
తలాతల రుద్రాయ
పాతాళ రుద్రాయ
నమో నమః

ఓం శివోహం .. ఓం శివోహం
రుద్ర నామం భజేహం
ఓం శివోహం .. ఓం శివోహం
రుద్ర నామం భజేహం

వీర భధ్రాయ అగ్ని నేత్రాయ
ఘోర సంహారహా
సకల లోకాయ
సర్వ భూతాయ
సత్య సాక్షాత్కరా
శంభో .. శంభో .. శంకరా

ఓం శివోహం ఓం శివోహం
రుద్ర నామం  భజేహం .. భజేహం
హర హర హర హర హర హర హర హర మహాదేవ్

అండ బ్రహ్మాండ కోటి అఖిల పరిపాలనా
స్తూలణా జగత్కారణా సత్య దేవ దేవప్రియా

వేద వేదాంత సార .. యగ్న యగ్నోమయా
నిశ్చలా దుష్ట నిగ్రహా .. సప్త లోక సంరక్షణా

సోమ సూర్య అగ్ని లోచనా
శ్వెతవృషభ వాహనా
శూల పాణి భుజన భూషణా
త్రిపుర న్యాస రక్షణా
వ్యోమకేశ మహాసేన జనకా
పంచభద్ర పాశుహస్త్ర నమః

ఓం శివోహం.. ఓం శివోహం
రుద్ర నామం భజేహం .. భజేహం

ఓం శివోహం .. ఓం శివోహం
రుద్ర నామం భజేహం .. భజేహం

కాళ త్రికాళ నేత్ర త్రినేత్ర
శూల త్రిశూల గాత్రం
సత్య ప్రభావ .. నిత్య ప్రకాష
మంత్ర స్వరూప మాత్రం

నిష్ప్రపంచాది నిష్కలంకొహం
నిజపూర్న బోధహం

సత్యగాత్మానం నిత్యబ్రహ్మొహం
సప్తకాశోహ మంత్రం

సత్య ప్రమాణం ఓం .. ఓం
మూల ప్రమేయం ఓం .. ఓం

అయం బ్రహ్మాస్మి ఓం ఓం
అహం బ్రహ్మాస్మి ఓం ఓం

ఘణ ఘణ ఘణ ఘణ
ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ
సహస్ర ఘంట శబ్ద విహరతీ

ఢమ ఢమ ఢమ ఢమ
ధుమ ధుమ ధుమ ధుమ
శివ ఢమరుక నాద విహరతీ

ఓం శివోహం .. ఓం శివోహం
రుద్ర నామం భజేహం ..  భజేహం

ఓం శివోహం .. ఓం శివోహం
రుద్ర నామం భజేహం .. భజేహం

వీర భధ్రాయ
అగ్ని నేత్రాయ
ఘోర సంహారహా
సకల లోకాయ
సర్వ భూతాయ
సత్య సాక్షాత్కరా
శంభో .. శంభో ..  శంకరా

ఓం శివోహం ... ఓం శివోహం
రుద్ర నామం భజేహం ... భజేహం


6, నవంబర్ 2014, గురువారం

శివ శివ శివ శంభో మహాదేవాశివ శివ శంభో మహాదేవా
శివ శివ శివ శంభో మహాదేవ
సాంబ సదా శివ ఢమరుక నాదా  శివ 
శివ శివ శివ శంభో మహాదేవా 
సాంబ సదా శివ ఢమరుక నాదా  శివ

శివ శివ శివ శంభో మహాదేవా 
సాంబ సదా శివ ఢమరుక నాదా  శివ 
శివ శివ శివ శంభో మహాదేవా 
సాంబ సదా శివ ఢమరుక నాదా  శివ 
శివ శివ శివ మహాదేవా ... 

పరమేశ్వర గంగాధర .. పరమేశ్వర గంగాధర 
పరమేశ్వర గంగాధర .. పరమేశ్వర గంగాధర
కైలాసవాసా శాంకరీ నాధ 

శివ శివ శివ శంభో మహాదేవ
సాంబ సదా శివ ఢమరుక నాదా శివ 
శివ శివ శివ శంభో మహాదేవ
సాంబ సదా శివ ఢమరుక నాదా  శివ 
శివ శివ శివ మహాదేవా ...

హర హర హర ఓం నమశ్శివాయ 
వైద్యనాధ సుబ్రహ్మణ్య జనహ 
హర హర హర ఓం నమశ్శివాయ 
వైద్యనాధ సుబ్రహ్మణ్య జనహ  
హర హర హర ఓం నమశ్శివాయ 
వైద్యనాధ సుబ్రహ్మణ్య జనహ 

హర హర హర ఓం నమశ్శివాయ 
వైద్యనాధ సుబ్రహ్మణ్య జనహ   

హర హర హర ఓం నమశ్శివాయ 
వైద్యనాధ సుబ్రహ్మణ్య జనహ 
హర హర హర ఓం నమశ్శివాయ 
వైద్యనాధ సుబ్రహ్మణ్య జనహ  

పరమేశ్వర గంగాధర .. పరమేశ్వర గంగాధర 
పరమేశ్వర గంగాధర .. పరమేశ్వర గంగాధర
కైలాసవాసా శాంకరీ నాధ 

శివ శివ శివ శంభో మహాదేవ
సాంబ సదా శివ ఢమరుక నాదా  శివ 
శివ శివ శివ శంభో మహాదేవ
సాంబ సదా శివ ఢమరుక నాదా  శివ 

శివ శివ శివ మహాదేవా ... 4, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

ఓం నమఃశ్శివాయా .. చంద్ర కళాధర సహృదయా
ఓం నమఃశ్శివాయ ..ఓం .. ఓం .. ఓం ..
ఓం నమఃశ్శివాయ .. ఓం నమఃశ్శివాయ
చంద్ర కళాధర సహృదయా
చంద్ర కళాధర సహృదయా
సాంద్రకళా పూర్ణవోదయా లయనిలయా

ఓం నమఃశ్శివాయ .. ఓం నమఃశ్శివాయ

పంచ భూతములు ముఖపంచకమై
ఆరు ఋతువులు ఆహార్యములై
పంచ భూతములు ముఖపంచకమై
ఆరు ఋతువులు ఆహార్యములై

ప్రకృతి పార్వతి నీతో నడచిన
ఏడు అడుగులే స్వరసప్తకమై
సా గా మ దనిస దగమద ని సా స స స స
గగగ ససస నిగ మదసని దమగస

నీ దృక్కులే అటు అష్ట దిక్కులై
నీ వాక్కులే నవ రసమ్ములై
తాపస మందారా .. ఆ ఆ
నీ మౌనమే .. దషోపనిషత్తులై ఇల వెలయా
ఓం .. ఓం .. ఓం నమఃశ్శివాయా

త్రికాలములు నీ నేత్రత్రయమై
చతుర్వేదములు ప్రాకారములై
త్రికాలములు నీ నేత్రత్రయమై
చతుర్వేదములు ప్రాకారములై

గజముఖ షణ్ముఖ ప్రమధాదులు
నీ సంకల్పానికి రుత్విజవరులై
అద్వైతమే నీ ఆదియోగమై
నీ లయలే ఈ కాల గమనమై

కైలాస గిరివాస నీ గానమే
జంత్ర గాత్రముల శృతి కలయా

ఓం .. ఓం .. ఓం నమఃశ్శివాయ
చంద్ర కళాధర సహృదయా
సాంద్రకళా పూర్ణవోదయా లయనిలయా
3, నవంబర్ 2014, సోమవారం

నమో నమో తాండవకేళీ లోలానమో నమో తాండవకేళీ లోలాఓంకారనాద ప్రణవాంకిత జీవనాయ
సాకార రూప నిఖిలాంతర చిన్మయాయ
కామేశ్వరీ ప్రణయ  రంజిత మానసాయా
హరాయ .. శుభకరాయ .. నమశ్శివాయ

నమశ్శివాయా .. నమశ్శివాయా  .. నమశ్శివాయా

నమో నమో తాండవకేళీ లోలా
నమో నమో తాండవకేళీ లోలా
నమో నమో ఆశ్రిత జనపాలా
నమో నమో ఆశ్రిత జనపాలా
నమో నమో తాండవకేళీ లోలా

దయా కిరణముల  ప్రసరించే
నీ చూపుల సుమధుర భావనలు
ఈ జగతికే  చల్లని దీవెనలు

నమో నమో తాండవకేళీ లోలా

అలనాడు అమృతమును ఆశించి పాలకడలి మధియించగా 
అలనాడు అమృతమును ఆశించి పాలకడలి మధియించగా 
హాలాహలమే ప్రభవించి విషజ్వాలలే వెదజల్లగా
హాలాహలమే ప్రభవించి విషజ్వాలలే వెదజల్లగా 

అభయమొసంగి గరళము మింగి
అభయమొసంగి గరళము మింగి 
జగముల కాచిన జగదీశా పరమేశా

నమో నమో తాండవకేళీ లోలా

భువిని రధముగా రవిచంద్రులే చక్రాలుగా 
నాల్గు  వేదములే హయములుగా 
బ్రహ్మదేవుడే సారధిగా 
మేరుపర్వతమే విల్లుగా  శ్రీహరి అస్త్రము కాగా

ప్రళయకాల భజ్యన్న గర్జనగ భీషణ శంఖము పూరించి 
ప్రళయకాల భజ్యన్న గర్జనగ భీషణ శంఖము పూరించి
పాశుపతమ్మును సంధించి త్రిపురాసురులను వధియించి 
పాశుపతమ్మును సంధించి త్రిపురాసురులను వధియించి 

లోకాలను కాచిన దేవా మా శోకము మాపిన మహానుభావా 
లోకాలను కాచిన దేవా మా శోకము మాపిన మహానుభావా 

నమో నమో తాండవకేళీ లోలా
నమో నమో ఆశ్రిత జనపాలా
నమో నమో తాండవకేళీ లోలా

 

30, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

శివోహం శివోహం - ( New Age Version )

నిత్యానంద స్వరూపా 
శివోహం శివోహం శివోహం శివోహం
27, అక్టోబర్ 2014, సోమవారం

కానరారా కైలాస నివాసాకానరారా కైలాస నివాసా
కానరారా కైలాస నివాసా 
బాలేందుధరా జటాధరా హరా
కానరారా కైలాస నివాసా 
బాలేందుధరా జటాధరా .. కానరారా 

భక్తజాల పరిపాల దయాళా
భక్తజాల పరిపాల దయాళా 
హిమశైల సుతా ప్రేమ లోలా 

కానరారా కైలాస నివాసా 
బాలేందుధరా జటాధరా .. కానరారా 

నిన్నుచూడ మది కోరితిరా .. 
నిన్నుచూడ మది కోరితిరా
నీ సన్నిధానమున చేరితిరా

నిన్నుచూడ మది కోరితిరా
నీ సన్నిధానమున చేరితిరా 
సన్నగ సేయక కన్నులు చల్లగా 
మన్నన సేయర గిరిజా రమణా 

కానరారా కైలాస నివాసా 
బాలేందుధరా జటాధరా .. కానరారా

సర్పభూషితాంగా కందర్ప దర్ప భంగా
సర్పభూషితాంగా కందర్ప దర్ప భంగా 
భావాపాశ నాశ పార్వతీ మనోహరా హే మహేశ
వ్యోమకేశ త్రిపుర హర 

కానరారా కైలాస నివాసా 
బాలేందుధరా జటాధరా .. కానరారా


23, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం


దీపావళి శుభాకాంక్షలు


 లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం 
శ్రీరంగ ధామేశ్వరీమ్
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం 
లోకైక దీపాంకురామ్
 
శ్రీమన్మంధ కటాక్ష లబ్ధ విభవ 
బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరామ్
త్వాం త్రైలోక్యకుటుబినీం సరసిజాం 
వందే ముకుందప్రియామ్17, అక్టోబర్ 2014, శుక్రవారం

అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరిఅంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరిఅంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి
ఆది పరాశక్తి పాలయమాం
అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి
ఆది పరాశక్తి పాలయమాం

శ్రీ భువనేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి
శ్రీ భువనేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి
ఆనంద రూపిణి పాలయమాం
ఆనంద రూపిణి పాలయమాం 

అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి
ఆది పరాశక్తి పాలయమాం
 శ్రీ భువనేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి
ఆనంద రూపిణి పాలయమాం 

ఆనంద రూపిణి పాలయమాం
ఆనంద రూపిణి పాలయమాం
ఆనంద రూపిణి పాలయమాం  

 

16, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

శరణు శరణు శరణం గురు సాయినాధ శరణం

ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయిఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి
ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి
సాయీ 
షిరిడి సాయీ
షిరిడి సాయీ

శరణు శరణు శరణం గురు సాయినాధ శరణం
శరణు శరణు శరణం గురు సాయినాధ శరణం
సాయి కథా శ్రవణం సకలపాప హరణం

సాయి దివ్య చరణం భాగీరధీ సమానం
సాయి దివ్య చరణం భాగీరధీ సమానం
సాయి దివ్య నామం భవతారక మంత్రం
శరణు శరణు శరణం గురుసాయి శరణం
సాయి కథా శ్రవణం సకల పాప హరణం

యోగి ఓలే భిక్షాటన చేసి
మా పాపాలకు జోలిపట్టే భిక్షువు
ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి
నీటితోనే జ్యోతులు వెలిగించి
తెరిపించెనులే జ్ఞాన చక్షువు
ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయీ

రగిలే ధునిలో చేతులు ఉంచి
పసిపాపను ఆదుకున్న ఆత్మబంధువూ
శరణు శరణు శరణం గురు సాయినాధ శరణం
శరణు శరణు శరణం గురు సాయినాధ శరణం
సాయి కథా శ్రవణం సకలా పాప హరణం

సేవించిన రోగుల దీవించి
వైద్యో నారాయణో హరి అని నిలిచాడు
ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి
జన్మనిచ్చు తల్లికే ఊపిరులూది
పునర్జన్మ ప్రసాదించినాడు

శరణు శరణు శరణం గురు సాయినాధ శరణం
సాయి కథా శ్రవణం సకలా పాప హరణం
తిరగలి విసిరి వ్యాధిని కసిరి
ఆపదనే తప్పించిన దీనబంధువు

శరణు శరణు శరణం గురుసాయి శరణం
సాయి కథా శ్రవణం సకల పాప హరణం

ఎక్కడయ్యా సాయి ఎడనున్నావోయీ
నడవలేకున్నాను ఎదురుపడవోయీ
నిను చూడందే నా మనసు కుదుటపడదాయె

ఎప్పుడు చూసినా ఆత్మధ్యానమే కానీ
నీ ఆకలే నీకు పట్టదా..
ఏ జన్మ బంధమో మనది ఏనాటి రుణమో ఇది
పట్టవయ్యా సాయి..

ప్రతిరూపం తన ప్రతిరూపమని
యుగాలకే మోక్షమిచ్చే మౌని
పెను తుపాలే విరుచుకుపడగా
బీతిల్లిన జనులే పరుగులీడగా
ఆగిపోమ్మని ఆజ్ఞపించినా
గోవర్థన గిరిధారి షిరిడి పుర విహారీ

ఓం సాయి శ్రీసాయి జయ జయ సాయీ
ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయీ
ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయీ11, అక్టోబర్ 2014, శనివారం

గణేశ పంచరత్న స్తోత్రము .. ముదాకరాత్తమోదకంవక్రతుండ సంకష్టి చతుర్ధి  

ముదాకరాత్తమోదకం సదావిముక్తి సాధకం
కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకం
ముదాకరాత్తమోదకం సదావిముక్తి సాధకం
కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకం

అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకం

అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకం

నమామి తం వినాయకం

నతేరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం
నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాప దుద్ధరం
 నతేరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం
నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాప దుద్ధరం

సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం
మహేశ్వరం సమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం
పరాత్పరం నిరంతరం

సమస్తలోక శంకరం నిరస్త దైత్యకుంజరం
దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్ర మక్షరం

సమస్తలోక శంకరం నిరస్త దైత్యకుంజరం
దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్ర మక్షరం

కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం
మనస్కరం నమస్కృతం నమస్కరోమి భాస్వరం
నమస్కరోమి భాస్వరం

అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం
పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వచర్వణం
అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం
పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వచర్వణం

ప్రపంచ నాశభీషణం ధనంజయాది భూషణం
కపోలదానవారణం భజే పురాణ వారణం
భజే పురాణ వారణం

నితాంతకాంతదంతకాంతిమంతకాంతకాత్మజం
అచింత్యరూప మంతహీనమంతరాయ కృంతనం
నితాంతకాంతదంతకాంతిమంతకాంతకాత్మజం
అచింత్యరూప మంతహీనమంతరాయ కృంతనం

హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం
తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం
హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం
తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం


ఫలశ్రుతి:

మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోన్వహం
ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృదిస్మరన్ గణేశరమ్
అరోగతాం అదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం
సమాహితాయురష్టభూతిమభ్యుపైతి సోచిరాత్
 

ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచితం 
గణేశ పంచరత్నం సంపూర్ణం.

9, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

నమో ఆంజనేయం నమో దివ్య కాయం - ఆంజనేయ స్తుతి శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే 
ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తేనమో  ఆంజనేయం నమో దివ్య కాయం 
నమో వాయుపుత్రం నమో సూర్యమిత్రం 
నమో మిధిల రక్షాకరం రుద్ర రూపం 
నమో మారుతిం రామ దూతం నమామి 

నమో వాల  వేశం నమో దివ్య భాసం 
నమో వజ్ర దేహం నమో బ్రహ్మ తేజం 
నమో శక్తి సంహారకం వజ్ర కాయం 
నమో మారుతిం రామ దూతం నమామి

శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే
శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే

నమో వానరేంద్రం నమో విశ్వపాలం 
నమో విశ్వమోదం నమో దేవ శూరం 
నమో గగన సంచారితం పవన తనయం 
నమో మారుతిం రామ దూతం నమామి

నమో రామదాసం నమో భక్త పాలం 
నమో ఈశ్వరాంశం నమో లోకవీరం
నమో భక్త చింతామణీం గదాపాణీం
నమో మారుతిం రామ దూతం నమామి

శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే
శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే
 
 నమో పాపనాశం నమో సుప్రకాశం 
నమో వేదసారం నమో నిర్వికారం 
నమో నిఖిల సంపూజితం దేవ శ్రేష్టం
నమో మారుతిం రామ దూతం నమామి

నమో కామ రూపం నమో రౌద్ర రూపం 
నమో వాయుతనయం నమో వానరాగ్రం 
నమో భక్త వరదాయకం ఆత్మవాసం 
 నమో మారుతిం రామ దూతం నమామి

 శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే
శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే

నమో రమ్యనామం నమో భవపునీతమ్ 
నమో చిరంజీవం నమో విశ్వపూజ్యం
నమో శత్రునాశనకరం ధీర రూపం 
నమో మారుతిం రామ దూతం నమామి

నమో దేవదేవం నమో భక్త రత్నం 
నమో అభయవరదం నమో పంచవదనం
నమో శుభద శుభ మంగళం ఆంజనేయం 
నమో మారుతిం రామ దూతం నమామి

 శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే
శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే

 

8, అక్టోబర్ 2014, బుధవారం

శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం - ఆంజనేయ దండకం


  శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం


 

శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం
ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తిప్రదాయం
భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం
భజే హం పవిత్రం భజే సూర్యమిత్రం

భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం
బటంచున్ ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్
నీ నామ సంకీర్తనల్ చేసి
నీ రూపు వర్ణించి,
నీ మీద నే దండకం బొక్కటింజేయ నూహించి
నీ మూర్తినిన్ గాంచి, 

నీ సుందరం బెంచి
నీ దాస దాసుండనై, 

రామ భక్తుండనై ,నిన్ను నే గొల్చెదన్
 

నను కటాక్షంబునన్ జూచితే, వేడుకల్ చేసితే
నా మొరాలించితే, నన్ను రక్షించితే

అంజనాదేవిగర్భాన్వయా ! దేవ! 
 నిన్నెంచ నేనెంత వాడన్
 దయాశాలివై చూచితే,
దాతవై బ్రోచితే, దగ్గరన్ నిలిచితే..
 

తొల్లి సుగ్రీవునకున్ మంత్రివై
స్వామి కార్యంబు నందుండి
శ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి, 

వారిన్ విచారించి,
సర్వేశు పూజించి,
యబ్బానుజున్ బంటు గావించి,
యవ్వాలినిన్ జంపి,
కాకుస్థతిలకున్ దయా ద్రుష్టి వీక్షించి,
కిష్కిందకేతెంచి ...
 

శ్రీరామ కార్యార్థివై లంకకేతెంచియున్
లంకిణింజంపియున్, 

లంకనున్ గాల్చియున్
భూమిజన్ జూచి ఆనందముప్పొంగ
యాయుంగరంబిచ్చి యారత్నమున్ దెచ్చి,
శ్రీరాముకున్నిచ్చి సంతోషనున్ జేసి
సుగ్రీవునుం, అంగదున్, జాంబవంతాది 
నీలాదులున్ గూడి
యాసేతువున్ దాటి 
వానరా  మూకలై పెన్మూకలై, 
దైత్యులన్ ద్రుంచగా .. 

రావణుడంత కాలాగ్ని రూపూగ్రుడై,  
కోరి బ్రహ్మాండమైనట్టి యాశక్తినిన్ వేసి,
యాలక్ష్మణున్ మూర్ఛనొందింపగ,
అప్పుడేపోయి సంజీవనిన్ దెచ్చి,
సౌమిత్రికిన్నిచ్చి ప్రాణంబు రక్షింపగా .. 


కుంభకర్ణాది వీరాదితో పోరి, 
 శ్రీరామబాణాగ్ని వారందరిన్,
 రావణున్ జంపగా
నంత లోకంబులానందమైయుండ,

 నవ్వేళనన్ నవ్విభీషణున్ వేడుకన్ దోడుకన్ వచ్చి,
 పట్టాభిషేకంబు చేయించి ..
 

సీతామహాదేవినిన్ దెచ్చి, శ్రీరాముతో చేర్చి,
అయోద్యకున్ వచ్చి 

పట్టాభిషేకంబు సంరంభమైయున్న
నీకన్ననాకెవ్వరున్ గూర్మిలేరంచు మన్నించినన్
రామభక్తి ప్రశస్తంబుగా నిన్ను ,
నీనామసంకీర్తనల్ చేసితే,
పాపముల్ బాయునే, 

భయములున్ దీరునే,
భాగ్యముల్ గల్గునే, 

సకలసామ్రాజ్యముల్, 
సకలసంపత్తులున్ గల్గునే,
వానరాకార! యోభక్తమందార! 
యోపుణ్యసంచార! యోధీర! యోశూర!
 నీవే సమస్తంబు, నీవే ఫలంబుగా వెలసి
యాతారకబ్రహ్మ మంత్రంబు పఠియించుచున్
స్థిరముగా వజ్రదేహంబునున్ దాల్చ,

శ్రీరామ శ్రీరామ యంచున్ మనఃపూతమై 
యెప్పుడున్ తప్పకన్ తలచు
నాజిహ్వయందుండి నీదీర్ఘదేహంబు, 
త్రైలోక్యసంచారివై,
రామ నామాంకితధ్యానివై, బ్రహ్మవై
తేజంబునన్ రౌద్రిణీ జ్వాల 
కల్లోల హావీర హనుమంత
ఓంకారహ్రీంకార శబ్దంబులన్, 
భూతప్రేతపిశాచంబులన్
గాలి దయ్యంబులన్, 

నీదు వాలంబునన్ జుట్టి,నేలంబడంగొట్టి,
నీముష్టిఘాతంబులన్ బాహుదండంబులన్
రోమఖండంబులన్ ద్రుంచి కాలాగ్ని రుద్రుండవై

బ్రహ్మప్రభా భాసితంబైన నీదివ్యతేజంబునన్ జూపి
రార నాముద్దు కుమారా యంచున్
దయాద్రుష్టివీక్షించి నన్నేలు నాస్వామీ!

నమస్తే సదా బ్రహ్మచారీ నమస్తే!
నమస్తే వ్రత పూర్ణ హారీ  
నమస్తే వాయుపుత్రా నమస్తే!
నమస్తే
నమస్తే
నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః


5, అక్టోబర్ 2014, ఆదివారం

కలిగెనిదే నాకు కైవల్యము
కలిగెనిదే నాకు కైవల్యముకలిగెనిదే నాకు కైవల్యము
కలిగెనిదే నాకు కైవల్యము
తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది

కలిగెనిదే  నాకు కైవల్యము
తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది

జయపురుషోత్తమ జయ పీతాంబర
జయజయ కరుణాజలనిధీ
దయ యెఱంగ నే ధర్మము నెఱగ నా
క్రియ యిది నీ దివ్యకీర్తనమే

కలిగెనిదే  నాకు కైవల్యము
తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది
కలిగెనిదే  నాకు కైవల్యము

శరణము గోవింద శరణము కేశవ
శరణు శరణు శ్రీజనార్ధన
పరమ మెఱంగను భక్తి యెఱంగను
నిరతము నాగతి నీదాస్యమే

కలిగెనిదే  నాకు కైవల్యము
తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది
కలిగెనిదే  నాకు కైవల్యము

నమో నారాయణా నమో లక్ష్మీపతి
నమః  పుండరీక నయనా
అమిత శ్రీవేంకటాధిప యిదె నా
క్రమమెల్లను నీ కైంకర్యమే

కలిగెనిదే  నాకు కైవల్యము
తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది
కలిగెనిదే  నాకు కైవల్యము

గోవిందా హరి గోవిందా ..  గోవిందా భజ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా .. గోవిందా భజ గోవిందా 


4, అక్టోబర్ 2014, శనివారం

కొండలలో నెలకొన్న కోనేటిరాయడు వాడుకొండలలో నెలకొన్న కోనేటిరాయడు వాడు


కొండలలో నెలకొన్న కోనేటిరాయడు వాడు
కొండలంత వరములు గుప్పెడు వాడు

కొండలలో నెలకొన్న కోనేటిరాయడు వాడు
కొండలంత వరములు గుప్పెడు వాడు


  కుమ్మరదాసుడైన కురువరతి నంబి
ఇమ్మన్న వరములెల్ల నిచ్చిన వాడు
దొమ్ములు సేసినయట్టి తొండమాన్ చక్రవర్తి
రమ్మన్న చోటికి వచ్చి నమ్మినవాడు 


కొండలలో నెలకొన్న కోనేటిరాయడు వాడు
 

  కంచిలోననుండ దిరుకచ్చినంబి మీద
కరుణించి తనయెడకు రప్పించినవాడు
యెంచి ఎప్పుడైన వేంకటేశుడు మనలకు
మంచివాడై కరుణ పాలించినవాడు 

 కొండలలో నెలకొన్న కోనేటిరాయడు వాడు
కొండలంత వరములు గుప్పెడు వాడు


3, అక్టోబర్ 2014, శుక్రవారం

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరేనారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
 నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

కరుణాపారావార వరుణాలయ గంభీర నారాయణా
నవ నీరద సంకాశ కృత కలి కల్మష నాశ నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

యమునా తీర విహార ధృతకౌస్తుభ మణి హార నారాయణా
పీతాంబర పరిధాన సుర కళ్యాణ నిధాన నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

మంజుల గుంజాభూష మాయా మానుష వేష నారాయణా
రాధధరమధురసిక రజనీకర కులతిలక నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

మురళీగాన వినోద వేదస్తుత భూపాద నారాయణా
వారిజ భూషాభరణ రాజీవ రుక్మిణీరమణ నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

జలరుహదలనిభనేత్ర జగదారంభక సూత్ర నారాయణా
పాతకరజనీ సంహార కరుణాలయ మాముద్ధర నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

అఘబకక్షయ కంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణా
హాటక నిభ పీతాంబర అభయం కురుమే మావార నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

దశరథ రాజకుమార దానవ మద సంహార నారాయణా
గోవర్ధనగిరి రమణ గోపీమానసహరణ నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

సరయూ తీర విహార సజ్జన రుషిమందార నారాయణా
విశ్వామిత్ర ముఖత్ర వివిధ పరాసుచరిత్ర నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

ధ్వజవజ్రాంకుశపాద ధరణీసుతసహమోద నారాయణా
జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

దశరథ వాగ్ధ్రుతి భార దండకవన సంచార నారాయణా
ముష్టిక చాణూర సంహార ముని మానస విహార నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

వాలీ నిగ్రహశౌర్య వరసుగ్రీవహితాచార్య నారాయణా
శ్రీ మురళీ కర ధీవర పాలయ పాలయ శ్రీధర నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

జలనిధి బంధన ధీర రావణ కంట విదార నారాయణా
తాటకమర్దనరామ నటగుణ వివిధ ధనాడ్య నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

గౌతమపత్నీపూజన కరుణాఘనావలోకన నారాయణా
సంభ్రమసీతాకార సాకేతపురవిహార నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. గోవింద హరే
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. గోపాల హరే

అచలోద్ధ్రుతి చంచత్కర భక్తానుగ్రహ తత్పర నారాయణా
నైగమగానవినోద రక్షిత సుప్రహ్లాద నారాయణా

నారాయణ నారాయణ
జయ గోవింద హరే .. నారాయణా
నారాయణ నారాయణ
జయ గోపాల హరే .. నారాయణా 

నారాయణా   .. నారాయణా  .. నారాయణా 
 
శ్రీమత్ శంకరాచార్య విరచిత 
నారాయణ స్తోత్రం సంపూర్ణం


శ్రీ మాతా రాజరాజేశ్వరి


ప్రథమా శైలపుత్రీచ, ద్వితీయా బ్రహ్మచారిణీ
తృతీయా చంద్రఘండేతి కూష్మాండేతి చతుర్దశీ
పంచమస్కంధమాతేతీ, షష్ట్యా కాత్యాయనేతి చ
సప్తమా కాలరాత్రిశ్చ, అష్టమాచాతి భైరవీ
నవమా సర్వసిద్ధిశ్చేతి, నవదుర్గాఃప్రకీర్తితాఃఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి దశమి వరకు  ఈ నవరాత్రులను దసరా అంటారు. శరత్కాలములో వచ్చే ఈ శరన్నవ రాత్రులలోనే  అమ్మవారిని వివిధ అలంకారాలతో అలంకరించి, శరణు కోరుతూ పూజించి, నైవేద్యాలు సమర్పిస్తుంటాము.  చెడు మీద విజయం సాధించటానికి ఆదిపరాశక్తి తన అంశలతో విభిన్న రూపాలలో అవతరించింది .. . అవి శైలపుత్రి, బ్రహ్మచారిణి, చంద్రఘంట, కూష్మాండ, స్కంధమాత, కాత్యాయిని, కాళరాత్రి, మహాగౌరి, సర్వసిద్ధిధాత్రి అనే నవ రూపాలు. వీటినే నవదుర్గలుగా కొలుస్తాం.  

 ఈ పండుగను పదిరోజులు చేసినా రాత్రులు మాత్రం తొమ్మిదే. దశమి రోజున అమ్మవారు రాజేశ్వరి అవతారంలో రాక్షససంహారం చేసింది. మాతా రాజ రాజేశ్వరి ఎంతో ప్రశాంతతతో, చిరునవ్వుతో  సకల విజయాలు ప్రసాదిస్తుంది. 

నైవేద్యంగా చిత్రాన్నం ( పులిహోర ), లడ్డూలు, అరటిపళ్ళు సమర్పించి,
"ఓం శ్రీ మాత్రే నమః" అనే మంత్రం జపించి అమ్మవారిని పూజించాలి .. 
విజయదశమి  రోజు ప్రారంభించే ఏ  పనైనా అమ్మదయవల్ల దిగ్విజయంగా పూర్తవుతుందని భక్తుల నమ్మకం . ఈ నవరాత్రులలో సాయత్రం ఆరు తర్వాత చేసే అమ్మవారి పూజ విశేష ఫలితాలను ఇస్తుందని చెప్తారు . 


 __/\__  ఓం శ్రీ మాత్రే నమః __/\__ 


నవమి - జై సిద్ధిధాత్రీ జగదంబా


మార్కండేయ పురాణంలో అణిమ, లఘిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకామ్య, మహిమ, ఈశిత్వ, వశిత్వ, సర్వకామావసాయిత, సర్వజ్ఞత, దూరశ్రవణ, పరకాయ ప్రవేశ, వాక్సిద్ధి, కల్పవృక్షత్వ, సృష్టిసంహరీకరణ, అమరత్వం, సర్వనాయకత్వం, భావసిద్ధి అని అష్టసిద్ధులు చెప్పబడ్డాయి.

ఈ తల్లి పరమశివుడితో కలసి అర్థనారీశ్వరుడిగా  అవతరించింది. చతుర్భుజి. సింహవాహనాన్ని అధిరోహించింది. కమలవాసిని. కుడిచేతుల్లో గదను, చక్రాన్ని, ఎడమచేతుల్లో శంఖాన్ని, కమలాన్ని ధరించింది. ఈ మాతను ఉపాసించిన వారికి సకల సిద్ధులు లభిస్తాయి .. నైవేద్యంగా పాయసాన్నం సమర్పించాలి.

సిద్ధ గంథర్వయక్షాద్వైః అసురైరమరైరపి
సేవ్యమానా సదా భూయాత్‌ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ
జై  సిద్ధిధాత్రీ జగదంబా2, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

గోవింద గోవింద యని కొలువరే ..
గోవింద  గోవింద యని కొలువరే
గోవింద  గోవింద యని కొలువరే
గోవిందా యని కొలువరె
గోవింద  గోవింద యని కొలువరే
గోవిందా యని కొలువరె

హరియచ్యుతా యని పాడరే
పురుషోత్తమా యని పొగడరే
పరమపురుషా యని పలుకరే
సిరివర యనుచును జెలగరె జనులు

గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా
గోవింద  గోవింద యని కొలువరే ..

పాండవవరద యని పాడరే
అండజవాహను గొనియాడరే
కొండలరాయనినె కోరరె
దండితో మాధవునినె తలచరె జనులు

గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా
గోవింద  గోవింద యని కొలువరే ..

దేవుడు శ్రీవిభుడని తెలియరె
సోవల అనంతుని జూడరె
శ్రీవేంకటనాధుని జేరరె
పావనమై యెప్పుడును బదుకరె జనులు

గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా
గోవింద  గోవింద యని కొలువరే .. 

గోవింద  గోవింద యని కొలువరే
గోవిందా యని కొలువరె
గోవింద  గోవింద యని కొలువరే
గోవిందా యని కొలువరె

గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా
 గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా
గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా  గోవిందా

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ॐ స్తోత్రమాలిక ॐ

అన్నమయ్య (1997) (11) అన్నమయ్య అలమేల్మంగా వైభవం (15) అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు (41) అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే (1) అమ్మోరు (3) ఓం శ్రీ మాత్రే నమః (33) కార్తీక పురాణం (31) కార్తీకమాసం 2014 (7) క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి పూజ విధానము (1) గణేశ స్తోత్రములు (6) గురుపాదుకా స్తోత్రం (1) తిరుప్పావై పాశురాలు - 30 (2) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2014 (10) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2015 (9) తులసీ స్తోత్రాలు (2) తోటకాష్టకం (1) దత్త బోధ సుధ (1) దేవీ నవరాత్రులు - 2010 (11) దేవీ నవరాత్రులు (2012) (15) దేవుళ్ళు (1) పంచభూత క్షేత్రాలు (2) పద్మశ్రీ Dr. శోభారాజు (8) మహా గణపతిం మనసా స్మరామి (1) మహాచండి (1) మహాదేవి (1) యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులు (1) రమణ మహర్షి ... (1) వినాయక చవితి పూజ విధానం (2) శివ భక్తిగీతాలు (11) శోభారాజ్ (1) శ్రావణమాసం వరలక్ష్మీ పూజ (2) శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు (20) శ్రీ తులసీ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2016 (11) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2014 (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 (15) శ్రీ నరసింహ స్వామి స్తోత్రాలు (2) శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ మంజునాధ (2001) (4) శ్రీ మహాలక్ష్మి (12) శ్రీ రామ గీతాలు (14) శ్రీ రామదాసు (2006) (3) శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు (6) శ్రీ రామరాజ్యం (1) శ్రీ విష్ణు - వెంకటేశ్వర స్తోత్రాలు (16) శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తిగీతాలు (11) శ్రీ శివ స్తోత్రాలు (44) శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు (4) శ్రీ సాయి గానామృతం (28) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (1) శ్రీ సూర్య భగవాన్ (3) షష్టీ దేవి స్తోత్రం (1) షిరిడీసాయి హారతులు (4) సంక్రాంతి (3) సకల దేవతా స్తోత్రములు (1) సత్యసాయిబాబా (3) స్తోత్ర కదంబం (8) హనుమాన్ (6) హనుమాన్ చాలీసా (1) M.S. సుబ్బలక్ష్మి అన్నమాచార్య కీర్తనలు (1) Sacred Chants by A.R.Rahman (1)