Keblinger

Keblinger

29, మార్చి 2015, ఆదివారం

రామచంద్రాయ జనక రాజజా మనోహరాయరామచంద్రాయ జనక రాజజా .. రామచంద్రాయ జనక రాజజా మనోహరాయ
మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం

కోసలేంద్రాయ మందహాస దాసపోషణాయ
వాసవాది వినుత సద్వరద మంగళం

చారు కుంకుమోపేత చందనాను చర్చితాయ
హారకటక శోభితాయ భూరి మంగళం

లలిత రత్నకుండలాయ తులసీ వనమాలికాయ
జలజ సద్రుశ్య దేహాయ చారు మంగళం

దేవకీ పుత్రాయ దేవ దేవోత్తమాయ
చాపజాత గురువరాయ భవ్య మంగళం

పుండరీకాక్షాయ పూర్ణ చంద్రాననాయ
అండజాత వాహనయ అతుల మంగళం

విమల రూపాయ వివిధ వేదాంత వేద్యాయ
సుజన చిత్త కామితాయ శుభగ మంగళం

రామదాస మృదుల హృదయ తామరస నివాసాయ 
స్వామి భద్ర గిరివరాయ సర్వ మంగళం
స్వామి భద్ర గిరివరాయ సర్వ మంగళం
స్వామి భద్ర గిరివరాయ సర్వ మంగళం


28, మార్చి 2015, శనివారం

సీతా కళ్యాణ వైభోగమే .. రామ కళ్యాణ వైభోగమేసీతా కళ్యాణ వైభోగమే 
సీతా కళ్యాణ వైభోగమే .. రామ కళ్యాణ వైభోగమే
సీతా కళ్యాణ వైభోగమే
సీతా కళ్యాణ వైభోగమే రామ కళ్యాణ వైభోగమే
సీతా కళ్యాణ వైభోగమే

పవనజ స్తుతి పాత్ర పావన చరిత్ర
రవిసోమ వరనేత్ర రమణీయ గాత్ర

సీతా కళ్యాణ వైభోగమే .. రామ కళ్యాణ వైభోగమే

సర్వలోకాధార సమరైకధీర
గర్వమానస దూర కనకాగధీర

సీతా కళ్యాణ వైభోగమే .. రామ కళ్యాణ వైభోగమే

నిగమాగమ విహార నిరుపమ శరీర
నగధ రాగ విదార నత లోకాధార

సీతా కళ్యాణ వైభోగమే .. రామ కళ్యాణ వైభోగమే

పరమేశనుత గీత భవజలధి పోత
తరణికుల సంజాత త్యాగరాజనుత

సీతా కళ్యాణ వైభోగమే .. రామ కళ్యాణ వైభోగమే
వైభోగమే .. వైభోగమే .. వైభోగమే


27, మార్చి 2015, శుక్రవారం

భావయామి రఘురామం భవ్య సుగుణా రామంభావయామి రఘురామం
భావయామి రఘురామం భవ్య సుగుణా రామం
భావయామి రఘురామం భవ్య సుగుణా రామం

భావుక వితరణ పరా పాంగలీలాలసితం
భావుక వితరణ పరా పాంగలీలాలసితం

భావయామి రఘురామం

దినకరాన్వయ తిలకం దివ్యగాధి సుత
సవనా వన రచిత సుబాహు ముఖ వదం అహల్యా పావనం

ఆనఘమీష చాపభంగం జనకసుతా ప్రాణేశం
ఘన కుపిత భ్రుగురామ గర్వ హరమిత సాకేతం

భావయామి రఘురామం

విహతాఅభిషేకమథ విపినగతమార్యవాచా
సహిత సీతా సౌమిత్రిం శాంత  తమశీలం

గుహ నిలయగతం చిత్రకూటా భరత దత్త
మహిత రత్నమయ పాదుకం మదన సుందరాంగం

భావయామి రఘురామం

విదత దణ్డకారణ్య క  గతవిరాదదళనం
సుచిర ఘతజ దత్తానుపమిత వైష్ణవాసం

పతగ వర జటాయునుతం పంచవటీ విహితవాసం
అతి ఘోర శూర్పణఖా  వచనాగత ఖరాదిహరం

భావయామి రఘురామం

కనకమృగ  రూపధర ఖల మారీచ హరమిహ
సుజన విమత దషాస్యహ్ర్త జనకజాన్వేషణం

అనఘం పంపా తీర సంగతాంజనేయ నభోమణి
తనుజ సఖ్య తరం వాలి తనుదలనమీషం

భావయామి రఘురామం

వానరోత్తమ సహిత వాయుసూన కరార్పిత
భానుదత భాస్వర భవ్య రత్నాంగుళీయం

తేన పునరాని తాన్యూన చూడామణీ దర్శనం
శ్రీ నిధి ముదధితీరాశ్రిత విభీషణ మిళితం

భావయామి రఘురామం

కలితవర సేతుబంధం ఖల నిస్సీమపిసితాషన
దళనమురు దషకణ్ఠ విదారం అతిధీరం

జ్వలన పూత జనక సుతా సహితం యాత సాకేతం
విలసిత పట్టాభిషేకం విశ్వపాలం పద్మనాభం

భావయామి రఘురామం 
భవ్య సుగుణా రామం

26, మార్చి 2015, గురువారం

శ్రీ నామ రామాయణం - శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర రామ్శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర రామ్శ్రీ నామ రామాయణంగా ప్రసిద్ధమైన ఈ సంకీర్తనలో కేవలం 
108 నామాల్లోనే మొత్తం రామాయణమంతా ఇమిడి ఉంది.

బాల కాండము:

    శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర రామ్
    కాలాత్మక పరమేశ్వర రామ్
    శేషతల్ప సుఖ నిద్రిత రామ్
    బ్రహ్మాద్యమర ప్రార్థిత రామ్
    చండకిరణకుల మండన రామ్
    శ్రీ మద్దశరథ నందన రామ్
    కౌసల్యా సుఖవర్ధన రామ్
    విశ్వామిత్ర ప్రియ ధన రామ్
    ఘోర తాటకా ఘాతక రామ్
    మారీచాది నిపాతక రామ్
    కౌశిక మఖ సంరక్షక రామ్
    శ్రీమదహల్యోద్ధారక రామ్
    గౌతమముని సంపూజిత రామ్
    సుర మునివర గణ సంస్తుత రామ్
    నావిక ధావిత మృదు పద రామ్
    మిథిలా పురజన మోహక రామ్
    విదేహ మానస రంజక రామ్
    త్ర్యమ్బక కార్ముక భంజక రామ్
    సీతార్పిత వర మాలిక రామ్
    కృత వైవాహిక కౌతుక రామ్
    భార్గవ దర్ప వినాశక రామ్
    శ్రీమదయోధ్యా పాలక రామ్

రామ రామ జయ రాజా రామ్
రామ రామ జయ సీతారామ్

అయోధ్య కాండము:

    అగణిత గుణగణ భాషిత రామ్
    అవనీ తనయా కామిత రామ్
    రాకా చంద్ర సమానన రామ్
    పితృ వాక్యాశ్రిత కానన రామ్
    ప్రియ గుహ వినివేదిత పద రామ్
    తత్ క్షాలిత నిజ మృదుపద రామ్
    భరద్వాజ ముఖానందక రామ్
    చిత్ర కూటాద్రి నికేతన రామ్
    దశరథ సంతత చింతిత రామ్
    కైకేయీ తనయార్థిత రామ్
    విరచిత నిజ పితృ కర్మక రామ్
    భరతార్పిత నిజ పాదుక రామ్

రామ రామ జయ రాజా రామ్
రామ రామ జయ సీతా రామ్

అరణ్య కాండము

    దండకావనజన పావన రామ్
    దుష్ట విరాధ వినాశన రామ్
    శరభంగ సుతీక్షార్చిత రామ్
    అగస్త్యానుగ్రహ వర్ధిత రామ్
    గృధ్రాధిప సంసేవిత రామ్
    పంచవటీ తట సుస్థిత రామ్
    శూర్పణఖార్తి విధాయక రామ్
    ఖర దూషణ ముఖ సూదక రామ్
    సీతా ప్రియ హరిణానుగ రామ్
    మారీచార్తి కృదాశుగ రామ్
    వినష్ట సీతాన్వేషక రామ్
    గృధ్రాధిప గతి దాయక రామ్
    శబరీ దత్త ఫలాశన రామ్
    కబంధ బాహుచ్ఛేదన రామ్

రామ రామ జయ రాజా రామ్
రామ రామ జయ సీతా రామ్

కిష్కింధా కాండము

    హనుమత్సేవిత నిజపద రామ్
    నత సుగ్రీవాభీష్టద రామ్
    గర్విత వాలి సంహారక రామ్
    వానరదూత ప్రేషక రామ్
    హితకర లక్ష్మణ సంయుత రామ్

సుందరా కాండము

    కపివర సంతత సంస్మృత రామ్
    తద్గతి విధ్వ ధ్వంసక రామ్
    సీతా ప్రాణాధారక రామ్
    దుష్ట దశానన దూషిత రామ్
    శిష్ట హనూమద్భూషిత రామ్
    సీతా వేదిత కాకావన రామ్
    కృత చూడామణి దర్శన రామ్
    కపివర వచనాశ్వాసిత రామ్

రామ రామ జయ రాజా రామ్
రామ రామ జయ సీతా రామ్

యుద్ధ కాండము

    రావణ నిధన ప్రస్థిత రామ్
    వానరసైన్య సమావృత రామ్
    శోషిత సరిదీశార్థిత రామ్
    విభీషణాభయ దాయక రామ్
    పర్వతసేతు నిబంధక రామ్
    కుంభకర్ణ శిరచ్ఛేదక రామ్
    రాక్షససంఘ విమర్దక రామ్
    అహి మహి రావణ చారణ రామ్
    సంహృత దశముఖ రావణ రామ్
    విధి భవ ముఖ సుర సంస్తుత రామ్
    ఖస్థిత దశరథ వీక్షిత రామ్
    సీతాదర్శన మోదిత రామ్
    అభిషిక్త విభీషణ నత రామ్
    పుష్పక యానారోహణ రామ్
    భరద్వాజాభినిషేవణ రామ్
    భరత ప్రాణ ప్రియకర రామ్
    సాకేత పురీ భూషణ రామ్
    సకల స్వీయ సమానత రామ్
    రత్నలసత్పీఠాస్థిత రామ్
    పట్టాభిషేకాలంకృత రామ్
    పార్థివకుల సమ్మానిత రామ్
    విభీషణార్పిత రంగక రామ్
    కీశకులానుగ్రహకర రామ్
    సకలజీవ సంరక్షక రామ్
    సమస్త లోకాధారక రామ్

ఉత్తరా కాండము

    ఆగత మునిగణ సంస్తుత రామ్
    విశ్రుత దశకంఠోద్భవ రామ్
    సీతాలింగన నిర్వృత రామ్
    నీతి సురక్షిత జనపద రామ్
    విపిన త్యాజిత జనకజ రామ్
    కారిత లవణాసురవద రామ్
    స్వర్గత శంభుక సంస్తుత రామ్
    స్వతనయ కుశలవ నందిత రామ్
    అశ్వమేధ క్రతు దీక్షిత రామ్
    కాలావేదిత సురపద రామ్
    అయోధ్యక జన ముక్తిద రామ్
    విధిముఖ విభుధానందక రామ్
    తేజోమయ నిజరూపక రామ్
    సంసృతి బంధ విమోచక రామ్
    ధర్మస్థాపన తత్పర రామ్
    భక్తిపరాయణ ముక్తిద రామ్
    సర్వచరాచర పాలక రామ్
    సర్వభయామయ వారక రామ్
    వైకుంఠాలయ సంస్థిత రామ్
    నిత్యానంద పదస్థిత రామ్

    రామ రామ జయ రాజా రామ్
    రామ రామ జయ సీతా రామ్


25, మార్చి 2015, బుధవారం

రఘువంశ సుధాంబుధి చంద్రశ్రీరఘువంశ సుధాంబుధిరఘువంశ సుధాంబుధి చంద్రశ్రీ
రామ రామ రాజేశ్వరా
రఘువంశ సుధాంబుధి చంద్రశ్రీ
రామ రామ రాజేశ్వరా

అఘమేఘ మారుత  శ్రీకర
అసురేశ మృగేంద్ర వర జగన్నాథ
అసురేశ మృగేంద్ర వర జగన్నాథ

రఘువంశ సుధాంబుధి చంద్రశ్రీ
రామ రామ రాజ రాజేశ్వరా

జమదగ్నిజ గర్వ ఖండన
జయ రుద్రాది విస్మిత భండన
కమలాప్తాన్వయ మండన
అగణిత గుణ  శౌర్య  శ్రీ వెంకటేశ్వర

రఘువంశ సుధాంబుధి చంద్రశ్రీ
రామ రామ రాజ రాజేశ్వరా
24, మార్చి 2015, మంగళవారం

మానస సంచర రే బ్రహ్మణి మానస సంచర రేమానస సంచర రేమానస సంచర రే .. మానస సంచర రే
బ్రహ్మణి  మానస సంచర రే 
మానస సంచరరే బ్రహ్మణి  మానస సంచర రే

మదశిఖిపింఛా  అలంకృత చికురే
మహనీయ కపోల విజితముకురే

మానస సంచరరే బ్రహ్మణి  మానస సంచర రే 
బ్రహ్మణి  మానస సంచర రే
మానస సంచరరే బ్రహ్మణి  మానస సంచర రే

శ్రీరమణీకుచ దుర్గవిహారే
సేవక జనమందిర మందారే

మానస సంచరరే బ్రహ్మణి  మానస సంచర రే 
 బ్రహ్మణి  మానస సంచర రే
మానస సంచరరే బ్రహ్మణి  మానస సంచర రే

పరమహంస  ముఖ చంద్రచకోరే
పరిపూరిత మురళీరవ ధారే

మానస సంచరరే బ్రహ్మణి  మానస సంచర రే 
బ్రహ్మణి  మానస సంచర రే
మానస సంచరరే బ్రహ్మణి  మానస సంచర రే23, మార్చి 2015, సోమవారం

నగుమోము గనలేని నా జాలి తెలిసి


నగుమోము గనలేని నా జాలి తెలిసి
నన్ను బ్రోవగ రాద? శ్రీరఘువర
నీ .. నగుమోము గనలేని నా జాలి దెలిసి
నన్ను బ్రోవగ రాద? శ్రీరఘువర

నగరాజధర నీదు పరివారులెల్ల
ఒగి బోధన జేసెవారలు గారె? యిటులుండుదురే

నగుమోము గనలేని నా జాలి దెలిసి
నన్ను బ్రోవగ రాద? శ్రీరఘువర
నీ .. నగుమోము గనలేని నా జాలి దెలిసి
నన్ను బ్రోవగ రాద? శ్రీరఘువర

ఖగరాజు నీ యానతి విని వేగ చనలేడో ?
గగనాని కిలకు బహు దూరం బనినాడో?
జగమేలే పరమాత్మ! యెవరితో మొఱలిడుదు?
వగ చూపగ తాళను నన్నేలుకోరా త్యాగరాజనుత

నగుమోము గనలేని నా జాలి దెలిసి
నన్ను బ్రోవగ రాద? శ్రీరఘువర
నీ .. నగుమోము గనలేని నా జాలి దెలిసి
నన్ను బ్రోవగ రాద? శ్రీరఘువర  


22, మార్చి 2015, ఆదివారం

దైవం మానవరూపంలో అవతరించునీ లోకంలోదైవం మానవరూపంలోదైవం మానవరూపంలో అవతరించునీ లోకంలో
దైవం మానవరూపంలో అవతరించునీ లోకంలో
దీనుల హీనుల పాపుల పతితుల
ఉద్ధరించగా యుగ యుగాలలో

దైవం మానవరూపంలో అవతరించునీ లోకంలో

త్రేతాయుగమున రాముడుగా
ద్వాపరమందున కృష్ణుడుగా
త్రేతాయుగమున రాముడుగా
ద్వాపరమందున కృష్ణుడుగా

కలిలో ఏసు బుద్ధుడు అల్లా
కలిలో ఏసు బుద్ధుడు అల్లా
కరుణామూర్తులుగా 
దైవం మానవరూపంలో అవతరించునీ లోకంలో

 సమతా మమతను చాటుటకై
సహనం త్యాగం నేర్పుటకై
సమతా మమతను చాటుటకై
సహనం త్యాగం నేర్పుటకై

శాంతి స్థాపన చేయుటకై
శాంతి స్థాపన చేయుటకై
ధర్మం నిలుపుటకై

దైవం మానవరూపంలో అవతరించునీ లోకంలో
దీనుల హీనుల పాపుల పతితుల
ఉద్ధరించగా యుగ యుగాలలో
దైవం మానవరూపంలో అవతరించునీ లోకంలో

21, మార్చి 2015, శనివారం

ఓం సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః
ఓం సాయి నమో నమఃఓం సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః
జై జై సాయి నమో నమః
సద్గురు సాయి నమో నమః

ఓం సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః
జై జై సాయి నమో నమః
సద్గురు సాయి నమో నమః

ఓం సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః
జై జై సాయి నమో నమః
సద్గురు సాయి నమో నమః
ఓం సాయి నమో నమః శ్రీ సాయి నమో నమః
జై జై సాయి నమో నమః
సద్గురు సాయి నమో నమః 


20, మార్చి 2015, శుక్రవారం

కదిలింది శ్రీ సాయి పల్లకికదిలింది శ్రీ సాయి పల్లకికదిలింది శ్రీ సాయి పల్లకి
కరుణామయుని పూల పల్లకి
కదిలింది శ్రీ సాయి పల్లకి
కరుణామయుని పూల పల్లకి
అది శుభకారిణి ఆత్మవిహారిణి ఆనంద పధసంచారిణి

సాయిరామ హరే .. సాయికృష్ణ హరే
జయ సాయి సాయి హరే హరే
సాయిరామ హరే .. సాయికృష్ణ హరే
జయ సాయి సాయి హరే హరే
సాయిరామ హరే .. సాయికృష్ణ హరే
జయ సాయి సాయి హరే హరే

సాయి పాదుకలు యెదపై నిలిపి
సాయి పాదుకలు యెదపై నిలిపి
సాగెను పల్లకి నేడు
పల్లకి వెంట చల్లగ కదిలెను బాబా పదములు చూడు
బాబా పదములు చూడు

కదిలింది శ్రీ సాయి పల్లకి
కరుణామయుని పూల పల్లకి
అది శుభకారిణి ఆత్మవిహారిణి ఆనందపధ సంచారిణి

సాయిరామ హరే .. సాయికృష్ణ హరే
జయ సాయి సాయి హరే హరే
సాయిరామ హరే .. సాయికృష్ణ హరే
జయ సాయి సాయి హరే హరే
సాయిరామ హరే .. సాయికృష్ణ హరే
జయ సాయి సాయి హరే హరే

అటు తాళాలు ఇటు మేళాలు
అటు తాళాలు ఇటు మేళాలు
ఆడే భక్త గణాలు
పల్లకి ఉత్సవం చూసిన చాలు
పలుకును పాషాణాలు .. పలుకును పాషాణాలు

కదిలింది శ్రీ సాయి పల్లకి
కరుణామయుని పూల పల్లకి
అది శుభకారిణి ఆత్మవిహారిణి ఆనందపధ సంచారిణి

సాయిరామ హరే .. సాయికృష్ణ హరే
జయ సాయి సాయి హరే హరే
సాయిరామ హరే .. సాయికృష్ణ హరే
జయ సాయి సాయి హరే హరే
సాయిరామ హరే .. సాయికృష్ణ హరే
జయ సాయి సాయి హరే హరే

ద్వారక దాటి తరలిన పల్లకి
ద్వారక దాటి తరలిన పల్లకి
చేరెను చావడి ముందు
ప్రమధుల నడుమ పరమశివునిలా

బాబా వేసెను చిందు .. బాబా వేసెను చిందు
కదిలింది శ్రీ సాయి పల్లకి
కరుణామయుని పూల పల్లకి
అది శుభకారిణి ఆత్మవిహారిణి ఆనందపధ సంచారిణి

సాయిరామ హరే .. సాయికృష్ణ హరే
జయ సాయి సాయి హరే హరే
సాయిరామ హరే .. సాయికృష్ణ హరే
జయ సాయి సాయి హరే హరే
సాయిరామ హరే .. సాయికృష్ణ హరే
జయ సాయి సాయి హరే హరే 


19, మార్చి 2015, గురువారం

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయిఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
నిన్ను ఏమని పొగడను సర్వాంతర్యామి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
నిన్ను ఏమని పొగడను సర్వాంతర్యామి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

తొలగించినావు వ్యాధులు ఊధితో
వెలిగించినావు దివ్వెలు నీటితో
తొలగించినావు వ్యాధులు ఊధితో
వెలిగించినావు దివ్వెలు నీటితో

నుడులకు అందవు నుతులకు పొంగవు
నుడులకు అందవు నుతులకు పొంగవు
పాపాలు కడిగేసే పావన గంగవు

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
నిన్ను ఏమని పొగడను సర్వాంతర్యామి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

భక్త కబీరే నీ మతమన్నావు
భగవానుడే నీ కులమన్నావు
భక్త కబీరే నీ మతమన్నావు
భగవానుడే నీ కులమన్నావు

అణువున నిండిన బ్రహ్మాండంలా
అణువున నిండిన బ్రహ్మాండంలా
అందరిలో నీవే కొలువున్నావు

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
నిన్ను ఏమని పొగడను సర్వాంతర్యామి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

ప్రభవించినావు మానవమూర్తివై
ప్రసరించినావు ఆరని జ్యోతివై
ప్రభవించినావు మానవమూర్తివై
ప్రసరించినావు ఆరని జ్యోతివై

మారుతి నీవే గణపతి నీవే
మారుతి నీవే గణపతి నీవే
సర్వదేవతల నవ్యాకృతి నీవె

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
నిన్ను ఏమని పొగడను సర్వాంతర్యామి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి
ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

బాబా.. సాయి బాబా
బాబా.. సాయి బాబా
బాబా.. మా సాయి బాబా
బాబా.. మా సాయి బాబా

బాబా.. షిర్డి సాయి బాబా
బాబా.. షిర్డి సాయి బాబా
బాబా.. షిర్డి సాయి బాబా

18, మార్చి 2015, బుధవారం

వచ్చెను అలమేలు మంగ
వచ్చెను అలమేలు మంగ
వచ్చెను అలమేలు మంగ
ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చెలంగ
వచ్చెను అలమేలు మంగ
ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చెలంగ

బంగారు చేదివిటీలు పూని
శృంగార వతులు వేవేలు రాగా
రంగైన వింజామరలు వీవ
మాంగల్య లీల సొంపగు జవరాలు

వచ్చెను అలమేలు మంగ
ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చెలంగ
వచ్చెను అలమేలు మంగ

పలుకుల తేనియ లొలుక
చెంత చిలుకలు కల కల పలుక
రవల గిలుకు పావలు ముద్దు గులుక
మేటి కలికి చూపుల మొనలు తళుకని చిలుక

వచ్చెను అలమేలు మంగ
ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చెలంగ
వచ్చెను అలమేలు మంగ

రంభాది సతులెల్ల చేరి
ఎదుట గంభీర గతులను మీరా
నటనా రంభములను మేలు కోరి
కొలువ అంభోజాక్షుడౌ వేంకటేశు నోయ్యారి

వచ్చెను అలమేలు మంగ
ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చెలంగ
వచ్చెను అలమేలు మంగ 


17, మార్చి 2015, మంగళవారం

పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లికూతురుపిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లికూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లికూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనీ పెండ్లికూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లికూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనీ పెండ్లికూతురు

పేరుగల జవరాలీ పెండ్లికూతురు
పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లికూతురు
పేరుగల జవరాలీ పెండ్లికూతురు
పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లికూతురు

పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లికూతురు
పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లికూతురు
విభు పేరు గుచ్చసిగ్గు వడీ పెండ్లికూతురు

పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లికూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనీ పెండ్లికూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లికూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనీ పెండ్లికూతురు

బిరుదు పెండెము వెట్టె పెండ్లికూతురు
నెరబిరుదు మగని కంటే పెండ్లికూతురు
బిరుదు పెండెము వెట్టె పెండ్లికూతురు
నెరబిరుదు మగని కంటే పెండ్లికూతురు

పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లికూతురు
పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లికూతురు
పతిబెరరేచి నిదివో పెండ్లికూతురు

పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లికూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనీ పెండ్లికూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లికూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనీ పెండ్లికూతురు

పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లికూతురు
నేడె పెట్టెడు చీరలు గట్టె పెండ్లికూతురు
పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లికూతురు
నేడె పెట్టెడు చీరలు గట్టె పెండ్లికూతురు

గట్టిగా వేంకటపతి కౌగిటను
గట్టిగా వేంకటపతి కౌగిటను
వడివెట్టిన నిధానమైన పెండ్లికూతురు

పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లికూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనీ పెండ్లికూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లికూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనీ పెండ్లికూతురు 

16, మార్చి 2015, సోమవారం

శ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామదశ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామద
శ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామద
శ్రీ గిరి నిలయ గిరామయ సర్వ మంగళ
శ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామద
శ్రీ గిరి నిలయ గిరామయ సర్వ మంగళ

జగముల చిరునగవుల పరిపాలించే జనని
అనయము మము కనికరమున కాపాడే జనని
జగముల చిరునగవుల పరిపాలించే జనని
అనయము మము కనికరమున కాపాడే జనని

మనసే నీ వశమై స్మరణే జీవనమై
మనసే నీ వశమై స్మరణే జీవనమై
మాయని వరమీయమె పరమేశ్వరి మంగళ నాయకి

అందరి కన్న చక్కని తల్లికి సూర్య హారతి
అందాలేలె చల్లని తల్లికి చంద్ర హారతి
రవ్వల తళుకుల కళలా జ్యోతుల కర్పుర హారతి
సకల నిగమ వినుత చరణ శాశ్వత మంగళ హారతి

శ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామద
శ్రీ గిరి నిలయ గిరామయ సర్వ మంగళా
శ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామద 

15, మార్చి 2015, ఆదివారం

శ్రీచక్రరాజ సింహాసనేశ్వరి శ్రీ లలితాంబికే భువనేశ్వరిశ్రీచక్రరాజ సింహాసనేశ్వరిశ్రీచక్రరాజ సింహాసనేశ్వరి శ్రీ లలితాంబికే భువనేశ్వరి
శ్రీచక్రరాజ సింహాసనేశ్వరి శ్రీ లలితాంబికే భువనేశ్వరి
శ్రీచక్రరాజ సింహాసనేశ్వరి శ్రీ లలితాంబికే భువనేశ్వరి

ఆగమ వేద కళామయ రూపిణి
ఆగమ వేద కళామయ రూపిణి
అఖిల చరాచర జనని నారాయణి
అఖిల చరాచర జనని నారాయణి

నాగ కంకణ నటరాజ మనోహరి
నాగ కంకణ నటరాజ మనోహరి
జ్ఞాన విద్యేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి
జ్ఞాన విద్యేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి14, మార్చి 2015, శనివారం

హిమగిరి తనయే హేమలతేహిమగిరి తనయే హేమలతేహిమగిరి తనయే హేమలతే
అంబా ఈశ్వరి శ్రీ లలితే మామవ
హిమగిరి తనయే హేమలతే
అంబా ఈశ్వరి శ్రీ లలితే మామవ

రమా వాణి సంసేవిత సకలే
రమా వాణి సంసేవిత సకలే
రమా వాణి సంసేవిత సకలే
రమా వాణి సంసేవిత సకలే

రాజరాజేశ్వరి రామ సహోదరి
రాజరాజేశ్వరి రామ సహోదరి
రాజరాజేశ్వరి రామ సహోదరి
రాజరాజేశ్వరి రామ సహోదరి

హిమగిరి తనయే హేమలతే
అంబా ఈశ్వరి శ్రీ లలితే మామవ
అంబా ఈశ్వరి శ్రీ లలితే మామవ
హిమగిరి తనయే హేమలతే

పాశాంకుశేషు దండకరే
పాశాంకుశేషు దండకరే
పాశాంకుశేషు దండకరే

అంబా పరాత్పరే నిజ భక్తపరే
అంబా పరాత్పరే నిజ భక్తపరే
అంబా పరాత్పరే నిజ భక్తపరే

ఆశాంబరహరికేశ విలాసే
ఆ .. ఆ .. ఆ .. ఆ ..
ఆశాంబరహరికేశ విలాసే
ఆశాంబరహరికేశ విలాసే

 ఆనంద రూపే అమిత ప్రతాపే
ఆనంద రూపే అమిత ప్రతాపే
ఆనంద రూపే అమిత ప్రతాపే
ఆనంద రూపే అమిత ప్రతాపే

హిమగిరి తనయే హేమలతే
అంబా ఈశ్వరి శ్రీ లలితే మామవ
హిమగిరి తనయే హేమలతే


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ॐ స్తోత్రమాలిక ॐ

అన్నమయ్య (1997) (11) అన్నమయ్య అలమేల్మంగా వైభవం (15) అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు (41) అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే (1) అమ్మోరు (3) ఓం శ్రీ మాత్రే నమః (33) కార్తీక పురాణం (31) కార్తీకమాసం 2014 (7) క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి పూజ విధానము (1) గణేశ స్తోత్రములు (6) గురుపాదుకా స్తోత్రం (1) తిరుప్పావై పాశురాలు - 30 (2) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2014 (10) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2015 (9) తులసీ స్తోత్రాలు (2) తోటకాష్టకం (1) దత్త బోధ సుధ (1) దేవీ నవరాత్రులు - 2010 (11) దేవీ నవరాత్రులు (2012) (15) దేవుళ్ళు (1) పంచభూత క్షేత్రాలు (2) పద్మశ్రీ Dr. శోభారాజు (8) మహా గణపతిం మనసా స్మరామి (1) మహాచండి (1) మహాదేవి (1) యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులు (1) రమణ మహర్షి ... (1) వినాయక చవితి పూజ విధానం (2) శివ భక్తిగీతాలు (11) శోభారాజ్ (1) శ్రావణమాసం వరలక్ష్మీ పూజ (2) శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు (20) శ్రీ తులసీ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2016 (11) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2014 (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 (15) శ్రీ నరసింహ స్వామి స్తోత్రాలు (2) శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ మంజునాధ (2001) (4) శ్రీ మహాలక్ష్మి (12) శ్రీ రామ గీతాలు (14) శ్రీ రామదాసు (2006) (3) శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు (6) శ్రీ రామరాజ్యం (1) శ్రీ విష్ణు - వెంకటేశ్వర స్తోత్రాలు (16) శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తిగీతాలు (11) శ్రీ శివ స్తోత్రాలు (44) శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు (4) శ్రీ సాయి గానామృతం (28) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (1) శ్రీ సూర్య భగవాన్ (3) షష్టీ దేవి స్తోత్రం (1) షిరిడీసాయి హారతులు (4) సంక్రాంతి (3) సకల దేవతా స్తోత్రములు (1) సత్యసాయిబాబా (3) స్తోత్ర కదంబం (8) హనుమాన్ (6) హనుమాన్ చాలీసా (1) M.S. సుబ్బలక్ష్మి అన్నమాచార్య కీర్తనలు (1) Sacred Chants by A.R.Rahman (1)