Keblinger

Keblinger

19, ఫిబ్రవరి 2012, ఆదివారం

12, ఫిబ్రవరి 2012, ఆదివారం

భజగోవిందం ధ్యానం - MS.సుబ్బలక్ష్మి


భజగోవిందం భజగోవిందం
రచన: ఆది శంకరాచార్య
భజ గోవిందం భజ గోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే |
సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే
నహి నహి రక్షతి డుక్రింకరణే || 1 ||

మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం
కురు సద్బుద్ధిమ్ మనసి వితృష్ణామ్ |
యల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తం
విత్తం తేన వినోదయ చిత్తమ్ || 2 ||

నారీ స్తనభర నాభీదేశం
దృష్ట్వా మా గా మోహావేశమ్ |
ఏతన్మాంస వసాది వికారం
మనసి విచింతయా వారం వారమ్ || 3 ||

నళినీ దళగత జలమతి తరళం
తద్వజ్జీవిత మతిశయ చపలమ్ |
విద్ధి వ్యాధ్యభిమాన గ్రస్తం
లోకం శోకహతం చ సమస్తమ్ || 4 ||

యావద్-విత్తోపార్జన సక్తః
తావన్-నిజపరివారో రక్తః |
పశ్చాజ్జీవతి జర్జర దేహే
వార్తాం కో‌உపి న పృచ్ఛతి గేహే || 5 ||

యావత్-పవనో నివసతి దేహే
తావత్-పృచ్ఛతి కుశలం గేహే |
గతవతి వాయౌ దేహాపాయే
భార్యా బిభ్యతి తస్మిన్ కాయే || 6 ||

బాల స్తావత్ క్రీడాసక్తః
తరుణ స్తావత్ తరుణీసక్తః |
వృద్ధ స్తావత్-చింతామగ్నః
పరమే బ్రహ్మణి కో‌உపి న లగ్నః || 7 ||

కా తే కాంతా కస్తే పుత్రః
సంసారో‌உయమతీవ విచిత్రః |
కస్య త్వం వా కుత ఆయాతః
తత్వం చింతయ తదిహ భ్రాతః || 8 ||

సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం
నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వమ్ |
నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్త్వం
నిశ్చలతత్త్వే జీవన్ముక్తిః || 9 ||

వయసి గతే కః కామవికారః
శుష్కే నీరే కః కాసారః |
క్షీణే విత్తే కః పరివారః
ఙ్ఞాతే తత్త్వే కః సంసారః || 10 ||

మా కురు ధనజన యౌవన గర్వం
హరతి నిమేషాత్-కాలః సర్వమ్ |
మాయామయమిదమ్-అఖిలం హిత్వా
బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవిశ విదిత్వా || 11 ||

దిన యామిన్యౌ సాయం ప్రాతః
శిశిర వసంతౌ పునరాయాతః |
కాలః క్రీడతి గచ్ఛత్యాయుః
తదపి న ముంచత్యాశావాయుః || 12 ||

ద్వాదశ మంజరికాభిర శేషః
కథితో వైయా కరణస్యైషః |
ఉపదేశో భూద్-విద్యా నిపుణైః
శ్రీమచ్ఛంకర భగవచ్ఛరణైః || 13 ||

కా తే కాంతా ధన గత చింతా
వాతుల కిం తవ నాస్తి నియంతా |
త్రిజగతి సజ్జన సంగతిరేకా
భవతి భవార్ణవ తరణే నౌకా || 14 ||

జటిలో ముండీ లుంజిత కేశః
కాషాయాన్బర బహుకృత వేషః |
పశ్యన్నపి చ న పశ్యతి మూఢః
ఉదర నిమిత్తం బహుకృత వేషః || 15 ||

అంగం గలితం పలితం ముండం
దశన విహీనం జాతం తుండమ్ |
వృద్ధో యాతి గృహీత్వా దండం
తదపి న ముంచత్యాశా పిండమ్ || 16 ||

అగ్రే వహ్నిః పృష్ఠే భానుః
రాత్రౌ చుబుక సమర్పిత జానుః |
కరతల భిక్షస్-తరుతల వాసః
తదపి న ముంచత్యాశా పాశః || 17 ||

కురుతే గంగా సాగర గమనం
వ్రత పరిపాలనమ్-అథవా దానమ్ |
ఙ్ఞాన విహీనః సర్వమతేన
భజతి న ముక్తిం జన్మ శతేన || 18 ||

సురమందిర తరు మూల నివాసః
శయ్యా భూతలమ్-అజినం వాసః |
సర్వ పరిగ్రహ భోగత్యాగః
కస్య సుఖం న కరోతి విరాగః || 19 ||

యోగరతో వా భోగరతో వా
సంగరతో వా సంగవిహీనః |
యస్య బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం
నందతి నందతి నందత్యేవ || 20 ||

భగవద్గీతా కించిదధీతా
గంగా జలలవ కణికా పీతా |
సకృదపి యేన మురారీ సమర్చా
క్రియతే తస్య యమేన న చర్చా || 21 ||

పునరపి జననం పునరపి మరణం
పునరపి జననీ జఠరే శయనమ్ |
ఇహ సంసారే బహు దుస్తారే
కృపయా‌உపారే పాహి మురారే || 22 ||

రథ్యా చర్పట విరచిత కంథః
పుణ్యాపుణ్య వివర్జిత పంథః |
యోగీ యోగ నియోజిత చిత్తః
రమతే బాలోన్మత్తవదేవ || 23 ||

కస్త్వం కో‌உహం కుత ఆయాతః
కా మే జననీ కో మే తాతః |
ఇతి పరిభావయ నిజ సంసారం
సర్వం త్యక్త్వా స్వప్న విచారమ్ || 24 ||

త్వయి మయి సర్వత్రైకో విష్ణుః
వ్యర్థం కుప్యసి మయ్యసహిష్ణుః |
భవ సమచిత్తః సర్వత్ర త్వం
వాఞ్ఛస్యచిరాద్-యది విష్ణుత్వమ్ || 25 ||

శత్రౌ మిత్రే పుత్రే బంధౌ
మా కురు యత్నం విగ్రహ సంధౌ |
సర్వస్మిన్నపి పశ్యాత్మానం
సర్వత్రోత్-సృజ భేదాఙ్ఞానమ్ || 26 ||

కామం క్రోధం లోభం మోహం
త్యక్త్వా‌உ‌உత్మానం పశ్యతి సో‌உహమ్ |
ఆత్మఙ్ఞ్నాన విహీనా మూఢాః
తే పచ్యంతే నరక నిగూఢాః || 27 ||

గేయం గీతా నామ సహస్రం
ధ్యేయం శ్రీపతి రూపమ్-అజస్రమ్ |
నేయం సజ్జన సంగే చిత్తం
దేయం దీనజనాయ చ విత్తమ్ || 28 ||

సుఖతః క్రియతే రామాభోగః
పశ్చాద్ధంత శరీరే రోగః |
యద్యపి లోకే మరణం శరణం
తదపి న ముంచతి పాపాచరణమ్ || 29 ||

అర్థమనర్థం భావయ నిత్యం
నాస్తి తతః సుఖ లేశః సత్యమ్ |
పుత్రాదపి ధనభాజాం భీతిః
సర్వత్రైషా విహితా రీతిః || 30 ||

ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం
నిత్యానిత్య వివేక విచారమ్ |
జాప్యసమేత సమాధి విధానం
కుర్వ వధానం మహద్-అవధానమ్ || 31 ||

గురు చరణాంభుజ నిర్భరభక్తః
సంసారాద్-అచిరాద్-భవ ముక్తః |
సేందియ మానస నియమాదేవం
ద్రక్ష్యసి నిజ హృదయస్థం దేవమ్ || 32 ||

మూఢః కశ్చిన వైయాకరణో
డుకృణ్కరణాధ్యయన ధురీణః |
శ్రీమచ్ఛంకర భగవచ్చిష్యైః
బోధిత ఆసీచ్ఛోదిత కరణైః || 33 ||2, ఫిబ్రవరి 2012, గురువారం

విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం - Ms.సుబ్బలక్ష్మి
 విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంరచన: వేద వ్యాస
శుక్లామ్బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే || ౧ ||

యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్ |
విఘ్నం నిఘ్నన్తి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే || ౨ ||

వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ |
పరాశరాత్మజం వన్దే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || ౩ ||

వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే |
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః || ౪ ||

అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే |
సదైక రూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే || ౫ ||

యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మ సంసార బన్ధనాత్ |
విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే || ౬ ||

ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే |
శ్రీ వైశమ్పాయన ఉవాచశ్రుత్వా ధర్మా నశేషేణ పావనాని చ సర్వశః |
యుధిష్ఠిరః శాన్తనవం పునరేవాభ్య భాషత || ౭ ||

యుధిష్ఠిర ఉవాచకిమేకం దైవతం లోకే కిం వా‌உప్యేకం పరాయణం
స్తువన్తః కం కమర్చన్తః ప్రాప్నుయుర్-మానవాః శుభమ్ || ౮ ||

కో ధర్మః సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః |
కిం జపన్-ముచ్యతే జన్తుర్-జన్మసంసార బన్ధనాత్ || ౯ ||

శ్రీ భీష్మ ఉవాచజగత్ప్రభుం దేవదేవ మనన్తం పురుషోత్తమమ్ |
స్తువన్నామ సహస్రేణ పురుషః సతతోత్థితః || ౧౦ ||

తమేవ చార్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుషమవ్యయమ్ |
ధ్యాయన్ స్తువన్నమస్యంశ్చ యజమానస్తమేవ చ || ౧౧ ||

అనాది నిధనం విష్ణుం సర్వలోక మహేశ్వరమ్ |
లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వ దుఃఖాతిగో భవేత్ || ౧౨ ||

బ్రహ్మణ్యం సర్వ ధర్మఙ్ఞం లోకానాం కీర్తి వర్ధనమ్ |
లోకనాథం మహద్భూతం సర్వభూత భవోద్భవమ్|| ౧౩ ||

ఏష మే సర్వ ధర్మాణాం ధర్మో‌உధిక తమోమతః |
యద్భక్త్యా పుణ్డరీకాక్షం స్తవైరర్చేన్నరః సదా || ౧౪ ||

పరమం యో మహత్తేజః పరమం యో మహత్తపః |
పరమం యో మహద్-బ్రహ్మ పరమం యః పరాయణమ్ | ౧౫ ||

పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మఙ్గళానాం చ మఙ్గళమ్ |
దైవతం దేవతానాం చ భూతానాం యో‌உవ్యయః పితా || ౧౬ ||

యతః సర్వాణి భూతాని భవన్త్యాది యుగాగమే |
యస్మింశ్చ ప్రలయం యాన్తి పునరేవ యుగక్షయే || ౧౭ ||

తస్య లోక ప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే |
విష్ణోర్నామ సహస్రం మే శ్రుణు పాప భయాపహమ్ || ౧౮ ||

యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః |
ఋషిభిః పఋగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే || ౧౯ ||

ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదవ్యాసో మహామునిః ||
ఛన్దో‌உనుష్టుప్ తథా దేవో భగవాన్ దేవకీసుతః || ౨౦ ||

అమృతాం శూద్భవో బీజం శక్తిర్-దేవకి నన్దనః |
త్రిసామా హృదయం తస్య శాన్త్యర్థే వినియుజ్యతే || ౨౧ ||

విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరమ్ ||
అనేకరూప దైత్యాన్తం నమామి పురుషోత్తమమ్ || ౨౨ ||

పూర్వన్యాసఃఅస్య శ్రీ విష్ణోర్దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామన్త్రస్య ||
శ్రీ వేద వ్యాసో భగవాన్ ఋషిః |
అనుష్టుప్ ఛన్దః |
శ్రీ మహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతా |
అమృతాం శూద్భవో భానురితి బీజమ్ |
దేవకీ నన్దనః స్రష్టేతి శక్తిః |
ఉద్భవః, క్షోభణో దేవ ఇతి పరమోమన్త్రః |
శఙ్ఖభృన్నన్దకీ చక్రీతి కీలకమ్ |
శాఙ్గ ధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రమ్ |
రథాఙ్గ పాణి రక్షోభ్య ఇతి నేత్రమ్ |
త్రిసామా సామగః సామేతి కవచమ్ |
ఆనన్దం పరబ్రహ్మేతి యోనిః |
ఋతుః సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్బన్ధః ||
శ్రీ విశ్వరూప ఇతి ధ్యానమ్ |
శ్రీ మహావిష్ణు ప్రీత్యర్థే సహస్ర నామ జపే వినియోగః |

కరన్యాసః
విశ్వం విష్ణుర్-వషట్కార ఇత్యఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః
అమృతాం శూద్భవో భానురితి తర్జనీభ్యాం నమః
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృత్ బ్రహ్మేతి మధ్యమాభ్యాం నమః
సువర్ణబిన్దు రక్షోభ్య ఇతి అనామికాభ్యాం నమః
నిమిషో‌உనిమిషః స్రగ్వీతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
రథాఙ్గపాణి రక్షోభ్య ఇతి కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః

అఙ్గన్యాసఃసువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మ ఇతి ఙ్ఞానాయ హృదయాయ నమః
సహస్రమూర్తిః విశ్వాత్మా ఇతి ఐశ్వర్యాయ శిరసే స్వాహా
సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వ ఇతి శక్త్యై శిఖాయై వషట్
త్రిసామా సామగస్సామేతి బలాయ కవచాయ హుం
రథాఙ్గపాణి రక్షోభ్య ఇతి నేత్రాభ్యాం వౌషట్
శాఙ్గధన్వా గదాధర ఇతి వీర్యాయ అస్త్రాయఫట్
ఋతుః సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్భన్ధః

ధ్యానమ్క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానామ్ |
మాలాక్లుప్తా సనస్థః స్ఫటికమణి నిభైర్-మౌక్తికైర్-మణ్డితాఙ్గః |
శుభ్రైరభ్రై రదభ్రై రుపరివిరచితైర్-ముక్త పీయూష వర్షైః
ఆనన్దీ నః పునీయా దరినలిన గదా శఙ్ఖపాణిర్-ముకున్దః || ౧ ||

భూః పాదౌ యస్య నాభిర్-వియదసుర నిలశ్చన్ద్ర సూర్యౌ చ నేత్రే |
కర్ణావాశాః శిరోద్యౌర్-ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయ మబ్ధిః |
అన్తస్థం యస్య విశ్వం సుర నరఖగగో భోగి గన్ధర్వ దైత్యైః |
చిత్రం రం రమ్యతే తం త్రిభువన వపుశం విష్ణుమీశం నమామి || ౨ ||

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ !
శాన్తాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశమ్ |
విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాఙ్గమ్ |
లక్ష్మీకాన్తం కమలనయనం యోగి హృద్ధ్యాన గమ్యమ్ |
వన్దే విష్ణుం భవ భయ హరం సర్వ లోకైక నాథమ్ || ౩ ||

మేఘ శ్యామం పీత కౌశేయ వాసం శ్రీవత్సాకం కౌస్తుభోద్భాసితాఙ్గమ్ |
పుణ్యోపేతం పుణ్డరీకాయతాక్షం విష్ణుం వన్దే సర్వలోకైక నాథమ్|| ౪ ||

నమః సమస్త భూతానామ్ ఆది భూతాయ భూభృతే |
అనేకరూప రూపాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే || ౫||

సశఙ్ఖచక్రం సకిరీట కుణ్డలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణమ్ |
సహార వక్షఃస్థల శోభి కౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్ | ౬||

ఛాయాయాం పారిజాతస్య హేమసింహాసనోపరి
ఆసీనమమ్బుదశ్యామ మాయతాక్ష మలఙ్కృతమ్ || ౭ ||

చన్ద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాఙ్కిత వక్షసమ్
రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే || ౮ ||

పఞ్చపూజలం – పృథివ్యాత్మనే గన్థం సమర్పయామి
హం – ఆకాశాత్మనే పుష్పైః పూజయామి
యం – వాయ్వాత్మనే ధూపమాఘ్రాపయామి
రం – అగ్న్యాత్మనే దీపం దర్శయామి
వం – అమృతాత్మనే నైవేద్యం నివేదయామి
సం – సర్వాత్మనే సర్వోపచార పూజా నమస్కారాన్ సమర్పయామి

స్తోత్రమ్
హరిః ఓం

విశ్వం విష్ణుర్-వశట్కారో భూతభవ్య భవత్ ప్రభుః |
భూతకృద్ భూతభృద్-భావో భూతాత్మా భూత భావనః || ౧ ||

పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతిః |
అవ్యయః పురుషః సాక్షీ క్శేత్రఙ్ఞో‌உక్షర ఏవ చ || ౨ ||

యోగో యోగ విదాం నేతా ప్రధాన పురుషేశ్వరః |
నారసింహవపుః శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః || ౩ ||

సర్వః శర్వః శివః స్థ్రాణుర్-భూతాదిర్-నిధిరవ్యయః |
సమ్భవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభురీశ్వరః || ౪ ||

స్వయమ్భూః శమ్భురాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహాస్వనః |
అనాది నిధనో ధాతా విధాతా ధాతురుత్తమః || ౫ ||

అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభో‌உమరప్రభుః |
విశ్వకర్మా మనుస్త్వష్టా స్థవిష్ఠః స్థవిరో ధ్రువః || ౬ ||

అగ్రాహ్యః శాశ్వతో కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్దనః |
ప్రభూత-స్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మఙ్గలం పరమ్ || ౭ ||

ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః |
హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః || ౮ ||

ఈశ్వరో విక్రమీధన్వీ మేధావీ విక్రమః క్రమః |
అనుత్తమో దురాధర్షః కృతఙ్ఞః కృతిరాత్మవాన్|| ౯ ||

సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః |
అహ-స్సంవత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయః సర్వ దర్శనః || ౧౦ ||

అజ-స్సర్వేశ్వరః సిద్ధః సిద్ధిః సర్వాదిరచ్యుతః |
వృషా కపిరమేయాత్మా సర్వయోగ వినిసృతః || ౧౧ ||

వసుర్-వసుమనాః సత్యః సమాత్మా-స్సమ్మితః సమః |
అమోఘః పుణ్డరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః || ౧౨ ||

రుద్రో బహుశిరా బభ్రుర్-విశ్వయోనిః శుచిశ్రవాః |
అమృతః శాశ్వత స్థాణుర్-వరారోహో మహాతపాః || ౧౩ ||

సర్వగః సర్వ విద్భానుర్-విష్వక్సేనో జనార్దనః |
వేదో వేద విదవ్యఙ్గో వేదాఙ్గో వేదవిత్-కవిః || ౧౪ ||

లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః |
చతురాత్మా చతుర్-వ్యూహః చతుర్దంష్ఠ్రః చతుర్భుజః || ౧౫ ||

భ్రాజిష్నుర్-భోజనం భోక్తా సహిష్నుర్-జగదాదిజః |
అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః || ౧౬ ||

ఉపేన్ద్రో వామనః ప్రాంశురమోఘః శుచిరూర్జితః |
అతీన్ద్రః సఙ్గ్రహః సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః || ౧౭ ||

వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః |
అతీన్ద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః || ౧౮ ||

మహాబుద్ధిర్-మహావీర్యో మహాశక్తిర్-మహాద్యుతిః |
అనిర్-దేశ్యవపుః శ్రీమానమేయాత్మా మహాద్రి ధృక్ః || ౧౯ ||

మహేశ్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాసః సతాఙ్గతిః |
అనిరుద్ధః సురానన్దో గోవిన్దో గోవిదాం పతిః || ౨౦ ||

మరీచిర్-దమనో హంసః సుపర్నో భుజగోత్తమః |
హిరణ్యనాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః || ౨౧ ||

అమృత్యుః సర్వదృక్-సింహః సన్ధాతా సన్ధిమాన్ స్థిరః |
అజో దుర్మర్షణః శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా || ౨౨ ||

గురుర్-గురుతమో ధామః సత్య-స్సత్య పరాక్రమః |
నిమిషో‌உనిమిషః స్రగ్వీ వాచస్పతి రుదారధీః || ౨౩ ||

అగ్రణీః గ్రామణీః శ్రీమాన్ న్యాయోనేతా సమీరణః
సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౨౪ ||

ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృతః సమ్ప్రమర్దనః |
అహః సంవర్తకో వహ్ని-రనిలో ధరణీధరః || ౨౫ ||

సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వధృగ్-విశ్వభుగ్-విభుః |
సత్కర్తా సత్కృతః సాధుర్-జహ్నుర్-నారాయణో నరః || ౨౬ ||

అసఙ్ఖ్యేయో‌உప్రమేయాత్మా విశిష్టః శిష్ట కృచ్ఛుచిః |
సిద్ధార్థః సిద్ధ సఙ్కల్పః సిద్ధిదః సిద్ధి సాధనః || ౨౭ ||

వృషాహీ వృషభో విష్ణుర్-వృషపర్వా వృషోదరః |
వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్తః శ్రుతిసాగరః || ౨౮ ||

సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేన్ద్రో వసుదో వసుః |
నైకరూపో బృహద్-రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః || ౨౯ ||

ఓజస్తేజో ద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః |
ఋద్దః స్పష్టాక్షరో మన్త్ర-శ్చన్ద్రాంశుర్-భాస్కరద్యుతిః || ౩౦ ||

అమృతాం శూద్భవో భానుః శశబిన్దుః సురేశ్వరః |
ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మ పరాక్రమః || ౩౧ ||

భూతభవ్య భవన్నాథః పవనః పావనో‌உనలః |
కామహా కామకృత్-కాన్తః కామః కామప్రదః ప్రభుః || ౩౨ ||

యుగాది కృద్యుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః |
అదృశ్యో వ్యక్తరూపశ్చ సహస్రజిదనన్తజిత్ || ౩౩ ||

ఇష్టో‌உవిశిష్టః శిష్టేష్టః శిఖణ్డీ నహుషో వృషః |
క్రోధహా క్రోధ కృత్కర్తా విశ్వబాహుర్-మహీధరః || ౩౪ ||

అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః |
అపాం నిధిరధిష్ఠాన మప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః || ౩౫ ||

స్కన్దః స్కన్దధరో ధుర్యో వరదో వాయువాహనః |
వాసుదేవో బృహద్-భానురాదిదేవః పురన్ధరః || ౩౬ ||

అశోకస్తారణ స్తారః శూరః శౌరిర్-జనేశ్వరః |
అనుకూలః శతావర్తః పద్మీ పద్మ నిభేక్షణః || ౩౭ ||

పద్మనాభో‌உరవిన్దాక్షః పద్మగర్భః శరీరభృత్ |
మహర్ధిర్-ఋద్ధో వృద్ధాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః || ౩౮ ||

అతులః శరభో భీమః సమయఙ్ఞో హవిర్హరిః |
సర్వలక్షణ లక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమితిఞ్జయః || ౩౯ ||

విక్షరో రోహితో మార్గో హేతుర్-దామోదరః సహః |
మహీధరో మహాభాగో వేగవాన మితాశనః || ౪౦ ||

ఉద్భవః, క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః |
కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః || ౪౧ ||

వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః |
పర్ధిః పరమస్పష్టః తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః || ౪౨ ||

రామో విరామో విరజో మార్గోనేయో నయో‌உనయః |
వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో ధర్మోధర్మ విదుత్తమః || ౪౩ ||

వైకుణ్ఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః |
హిరణ్యగర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోక్షజః || ౪౪ ||

ఋతుః సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః |
ఉగ్రః సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణః || ౪౫ ||

విస్తారః స్థావర స్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయమ్ |
అర్థో‌உనర్థో మహాకోశో మహాభోగో మహాధనః || ౪౬ ||

అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠో భూద్ధర్మయూపో మహామఖః |
నక్షత్రనేమిర్-నక్షత్రీ క్షమః, క్షామః సమీహనః || ౪౭ ||

యఙ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతు-స్సత్రం సతాఙ్గతిః |
సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా సర్వఙ్ఞో ఙ్ఞానముత్తమమ్ || ౪౮ ||

సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ |
మనోహరో జితక్రోధో వీర బాహుర్-విదారణః || ౪౯ ||

స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్| |
వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః || ౫౦ ||

ధర్మగుబ్-ధర్మకృద్-ధర్మీ సదసత్-క్షరమక్షరమ్||
అవిఙ్ఞాతా సహస్త్రాంశుర్-విధాతా కృతలక్షణః || ౫౧ ||

గభస్తినేమిః సత్త్వస్థః సింహో భూత మహేశ్వరః |
ఆదిదేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృద్-గురుః || ౫౨ ||

ఉత్తరో గోపతిర్-గోప్తా ఙ్ఞానగమ్యః పురాతనః |
శరీర భూతభృద్ భోక్తా కపీన్ద్రో భూరిదక్షిణః || ౫౩ ||

సోమపో‌உమృతపః సోమః పురుజిత్ పురుసత్తమః |
వినయో జయః సత్యసన్ధో దాశార్హః సాత్వతాం పతిః || ౫౪ ||

జీవో వినయితా సాక్షీ ముకున్దో‌உమిత విక్రమః |
అమ్భోనిధిరనన్తాత్మా మహోదధి శయోన్తకః || ౫౫ ||

అజో మహార్హః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః |
ఆనన్దో నన్దనోనన్దః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః || ౫౬ ||

మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతఙ్ఞో మేదినీపతిః |
త్రిపదస్-త్రిదశాధ్యక్షో మహాశృఙ్గః కృతాన్తకృత్ || ౫౭ ||

మహావరాహో గోవిన్దః సుషేణః కనకాఙ్గదీ |
గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్తశ్చక్ర గదాధరః || ౫౮ ||

వేధాః స్వాఙ్గో‌உజితః కృష్ణో దృఢః సఙ్కర్షణో‌உచ్యుతః |
వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః || ౫౯ ||

భగవాన్ భగహా‌உ‌உనన్దీ వనమాలీ హలాయుధః |
ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్నుర్-గతిసత్తమః || ౬౦ ||

సుధన్వా ఖణ్డపరశుర్-దారుణో ద్రవిణప్రదః |
దివస్పృక్-సర్వ దృగ్వాసో వాచస్పతిరయోనిజః || ౬౧ ||

త్రిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్ |
సన్యాస కృచ్ఛమః శాన్తో నిష్ఠా శాన్తిః పరాయణమ్| ౬౨ ||

శుభాఙ్గః శాన్తిదః స్రష్ఠా కుముదః కువలేశయః |
గోహితో గోపతిర్-గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః || ౬౩ ||

అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సఙ్క్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః |
శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాంవరః || ౬౪ ||

శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః |
శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః || ౬౫ ||

స్వక్షః స్వఙ్గః శతానన్దో నన్దిర్-జ్యోతిర్-గణేశ్వరః |
విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తి-చ్ఛిన్న సంశయః || ౬౬ ||

ఉదీర్ణః సర్వతశ్చక్షు రనీశః శాశ్వతస్థిరః |
భూశయో భూషణో భూతిర్-విశోకః శోకనాశనః || ౬౭ ||

అర్చిష్మా నర్చితః కుమ్భో విశుద్ధాత్మా విశోధనః |
అనిరుద్ధో‌உప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నో‌உమిత విక్రమః || ౬౮ ||

కాలనేమినిహా వీరః శౌరిః శూరః జనేశ్వరః |
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః || ౬౯ ||

కామదేవః కామపాలః కామీ కాన్తః కృతాగమః |
అనిర్దేశ్యవపుర్-విష్ణుర్-విరో‌உనన్తో ధనఞ్జయః || ౭౦ ||

బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృత్ బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః |
బ్రహ్మవిద్-బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మఙ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః || ౭౧ ||

మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః |
మహాక్రతుర్-మహాయజ్వా మహాయఙ్ఞో మహాహవిః || ౭౨ ||

స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోత్రం స్తుతిః స్తోతా రణప్రియః |
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్య కీర్తి రనామయః || ౭౩ ||

మనోజవ-స్తీర్థకరో వసురేతా వసుప్రదః |
వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్-వసుమనా హవిః || ౭౪ ||

సద్గతిః సత్కృతిః సత్తా సద్భూతిః సత్పరాయణః |
శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాసః సుయామునః || ౭౫ ||

భూతావాసో వాసుదేవః సర్వాసు నిలయో‌உనలః |
దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరో‌உథాపరాజితః || ౭౬ ||

విశ్వమూర్తిర్-మహామూర్తిర్-దీప్తమూర్తి రమూర్తిమాన్ |
అనేక మూర్తిరవ్యక్తః శతమూర్తిః శతాననః || ౭౭ ||

ఏకో నైకః సవః కః కిం యత్తత్-పదమ నుత్తమమ్ |
లోకబన్ధుర్-లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః || ౭౮ ||

సువర్ణవర్ణో హేమాఙ్గో వరాఙ్గశ్చన్దనాఙ్గదీ |
వీరహా విషమః శూన్యో ఘృతా శీరచలశ్చలః || ౭౯ ||

అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకధృత్|
సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేధా ధరాధరః || ౮౦ ||

తేజోవృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్ర భృతాంవరః |
ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైకశృఙ్గో గదాగ్రజః || ౮౧ ||

చతుర్మూర్తి శ్చతుర్బాహు శ్చతుర్వ్యూహ శ్చతుర్గతిః |
చతురాత్మా చతుర్భావః చతుర్వేద విదేకపాత్ || ౮౨ ||

సమావర్తో‌உనివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః |
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా || ౮౩ ||

శుభాఙ్గో లోకసారఙ్గః సుతన్తుః తన్తువర్ధనః |
ఇన్ద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః || ౮౪ ||

ఉద్భవః సున్దరః సున్దో రత్ననాభః సులోచనః |
అర్కో వాజసనః శృఙ్గీ జయన్తః సర్వవిజ్జయీ || ౮౫ ||

సువర్ణబిన్దు రక్షోభ్యః సర్వవాగీ శ్వరేశ్వరః |
మహాహృదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః || ౮౬ ||

కుముదః కున్దరః కున్దః పర్జన్యః పావనో‌உనిలః |
అమృతాశో‌உమృతవపుః సర్వఙ్ఞః సర్వతోముఖః || ౮౭ ||

సులభః సువ్రతః సిద్ధః శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః |
న్యగ్రోధో దుమ్బరో‌உశ్వత్థః ఛాణూరాన్ధ్ర నిషూదనః || ౮౮ ||

సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః సప్తైధాః సప్తవాహనః |
అమూర్తి రనఘో‌உచిన్త్యో భయకృద్-భయనాశనః || ౮౯ ||

అణుర్-బృహత్-కృశః స్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్ |
అధృతః స్వధృతః స్వాస్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధనః || ౯౦ ||

భారభృత్-కథితో యోగీ యోగీశః సర్వకామదః |
ఆశ్రమః శ్రమణః, క్షామః సుపర్ణో వాయువాహనః || ౯౧ ||

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దణ్డో దమయితా దమః |
అపరాజితః సర్వసహో నియన్తా‌உనియమో‌உయమః || ౯౨ ||

సత్త్వవాన్ సాత్త్వికః సత్యః సత్య ధర్మ పరాయణః |
అభిప్రాయః ప్రియార్హో‌உర్హః ప్రియకృత్-ప్రీతివర్ధనః || ౯౩ ||

విహాయ సగతిర్-జ్యోతిః సురుచిర్-హుతభుగ్విభుః |
రవిర్-విరోచనః సూర్యః సవితా రవిలోచనః || ౯౪ ||

అనన్తో హుతభుగ్ భోక్తా సుఖదో నైకజో‌உగ్రజః |
అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ లోకధిష్ఠాన మద్భుతః || ౯౫ ||

సనాత్ సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః |
స్వస్తిదః స్వస్తికృత్-స్వస్తిః స్వస్తిభుక్ స్వస్తిదక్షిణః || ౯౬ ||

అరౌద్రః కుణ్డలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జితశాశనః |
శబ్దాతిగః శబ్దసహః శిశిరః శర్వరీకరః || ౯౭ ||

అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః, క్షమిణాం వరః |
విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః || ౯౮ ||

ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుఃస్వప్ననాశనః |
వీరహా రక్షణః సన్తో జీవనః పర్యవస్థితః || ౯౯ ||

అనన్తరూప‌உనన్త శ్రీర్-జితమన్యుర్-భయాపహః |
చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః || ౧౦౦ ||

అనాదిర్-భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాఙ్గదః |
జననో జనజన్మాదిర్-భీమో భీమ పరాక్రమః || ౧౦౧ ||

ఆధార నిలయో‌உధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః |
ఊర్ధ్వగః సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః || ౧౦౨ ||

ప్రమాణం ప్రాణనిలయః ప్రాణభృత్ ప్రాణజీవనః |
తత్త్వం తత్త్వ విదేకాత్మా జన్మమృత్యు జరాతిగః || ౧౦౩ ||

భూర్భువః స్వస్తరుస్తారః సవితా ప్రపితామహః |
యఙ్ఞో యఙ్ఞపతిర్-యజ్వా యఙ్ఞాఙ్గో యఙ్ఞవాహనః || ౧౦౪ ||

యఙ్ఞభృత్ యఙ్ఞకృత్ యఙ్ఞీ యఙ్ఞభుక్ యఙ్ఞసాధనః |
యఙ్ఞాన్తకృత్ యఙ్ఞ గుహ్య మన్నమన్నాద ఏవ చ || ౧౦౫ ||

ఆత్మయోనిః స్వయఞ్జాతో వైఖానః సామగాయనః |
దేవకీనన్దనః స్రష్ఠా క్షితీశః పాపనాశనః || ౧౦౬ ||

శఙ్ఖభృన్నన్దకీ చక్రీ శాఙ్గ ధన్వా గదాధరః |
రథాఙ్గపాణి రక్షోభ్యః సర్వప్రహరణాయుధః || ౧౦౭ ||

శ్రీ సర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి |
వనమాలీ గదీ శాఙ్గీ శఙ్ఖీ చక్రీ చ నన్దకీ |
శ్రీమాన్నారాయణో విష్ణుర్-వాసుదేవో‌உభిరక్షతు || ౧౦౮ ||

ఉత్తర భాగం
ఫలశ్రుతిఃఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః |
నామ్నాం సహస్రం దివ్యానా మశేషేణ ప్రకీర్తితమ్| || ౧ ||

య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్||
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్ కిఞ్చిత్-సో‌உముత్రేహ చ మానవః || ౨ ||

వేదాన్తగో బ్రాహ్మణః స్యాత్ క్షత్రియో విజయీ భవేత్ |
వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాత్ శూద్రః సుఖ మవాప్నుయాత్ || ౩ ||

ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మ మర్థార్థీ చార్థ మాప్నుయాత్ |
కామాన వాప్నుయాత్ కామీ ప్రజార్థీ చాప్నుయాత్ ప్రజామ్| || ౪ ||

భక్తిమాన్ యః సదోత్థాయ శుచిః సద్గతమానసః |
సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేతత్ ప్రకీర్తయేత్ || ౫ ||

యశః ప్రాప్నోతి విపులం యాతి ప్రాధాన్యమేవ చ |
అచలాం శ్రియమాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నోత్య నుత్తమమ్| || ౬ ||

న భయం క్వచిదాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విన్దతి |
భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్ బలరూప గుణాన్వితః || ౭ ||

రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్-బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్ |
భయాన్-ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః || ౮ ||

దుర్గాణ్యతితర త్యాశు పురుషః పురుషోత్తమమ్| |
స్తువన్నామ సహస్రేణ నిత్యం భక్తి సమన్వితః || ౯ ||

వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవ పరాయణః |
సర్వపాప విశుద్ధాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్| || ౧౦ ||

న వాసుదేవ భక్తానా మశుభం విద్యతే క్వచిత్ |
జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి భయం నైవోపజాయతే || ౧౧ ||

ఇమం స్తవమధీయానః శ్రద్ధాభక్తి సమన్వితః |
యుజ్యేతాత్మ సుఖక్షాన్తి శ్రీధృతి స్మృతి కీర్తిభిః || ౧౨ ||

న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభామతిః |
భవన్తి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే || ౧౩ ||

ద్వౌః స చన్ద్రార్క నక్షత్రా ఖం దిశో భూర్మహోదధిః |
వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః || ౧౪ ||

ససురాసుర గన్ధర్వం సయక్షోరగ రాక్షసమ్ |
జగద్వశే వర్తతేదం కృష్ణస్య స చరాచరమ్| || ౧౫ ||

ఇన్ద్రియాణి మనోబుద్ధిః సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః |
వాసుదేవాత్మ కాన్యాహుః, క్షేత్రం క్షేత్రఙ్ఞ ఏవ చ || ౧౬ ||

సర్వాగమానా మాచారః ప్రథమం పరికల్పతే |
ఆచర ప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతిః || ౧౭ ||

ఋషయః పితరో దేవా మహాభూతాని ధాతవః |
జఙ్గమా జఙ్గమం చేదం జగన్నారాయణోద్భవమ్ || ౧౮ ||

యోగోఙ్ఞానం తథా సాఙ్ఖ్యం విద్యాః శిల్పాదికర్మ చ |
వేదాః శాస్త్రాణి విఙ్ఞానమేతత్ సర్వం జనార్దనాత్ || ౧౯ ||

ఏకో విష్ణుర్-మహద్-భూతం పృథగ్భూతా న్యనేకశః |
త్రీన్లోకాన్ వ్యాప్య భూతాత్మా భుఙ్క్తే విశ్వభుగవ్యయః || ౨౦ ||

ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణోర్-వ్యాసేన కీర్తితమ్ |
పఠేద్య ఇచ్చేత్-పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని చ || ౨౧ ||

విశ్వేశ్వరమజం దేవం జగతః ప్రభుమవ్యయమ్|
భజన్తి యే పుష్కరాక్షం న తే యాన్తి పరాభవమ్ || ౨౨ ||

న తే యాన్తి పరాభవమ్ ఓం నమ ఇతి |
అర్జున ఉవాచపద్మపత్ర విశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ |
భక్తానా మనురక్తానాం త్రాతాభవ జనార్దన || ౨౩ ||

శ్రీభగవాన్ ఉవాచయో మాం నామ సహస్రేణ స్తోతుమిచ్ఛతి పాణ్డవ |
సో‌உహమేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః || ౨౪ ||

స్తుత ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి |
వ్యాస ఉవాచవాసనాద్-వాసుదేవస్య వాసితం భువనత్రయమ్ |
సర్వభూత నివాసో‌உసి వాసుదేవ నమోస్తుతే || ౨౫ ||

శ్రీవాసుదేవ నమోస్తుత ఓం నమ ఇతి |
పార్వత్యువాచకేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్-నామ సహస్రకమ్ |
పఠ్యతే పణ్డితైర్-నిత్యం శ్రోతు మిచ్ఛామ్యహం ప్రభో || ౨౬ ||

ఈశ్వర ఉవాచశ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే || ౨౭ ||

శ్రీరామ నామ వరానన ఓం నమ ఇతి |
బ్రహ్మోవాచనమో‌உస్త్వనన్తాయ సహస్రమూర్తయే సహస్ర పాదాక్షి శిరోరు బాహవే |
సహస్ర నామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీ యుగ ధారిణే నమః || ౨౮ ||

సహస్ర కోటీ యుగధారిణే నమ ఓం నమ ఇతి |
సఞ్జయ ఉవాచయత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః |
తత్ర శ్రీర్-విజయో భూతిర్-ధ్రువా నీతిర్-మతిర్-మమ || ౨౯ ||

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచఅనన్యాశ్చిన్త యన్తో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే |
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్| || ౩౦ ||

పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతామ్| |
ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సమ్భవామి యుగే యుగే || ౩౧ ||

ఆర్తాః విషణ్ణాః శిథిలాశ్చ భీతాః ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః |
సఙ్కీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖాః సుఖినో భవన్తి || ౩౨ ||

కాయేన వాచా మనసేన్ద్రి యైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్
కరోమి యద్యత్-సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి || ౩౩ ||


వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం - Ms.సుబ్బలక్ష్మిఓం కౌసల్యా సుప్రజా రామ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ॐ స్తోత్రమాలిక ॐ

అన్నమయ్య (1997) (11) అన్నమయ్య అలమేల్మంగా వైభవం (15) అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు (41) అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే (1) అమ్మోరు (3) ఓం శ్రీ మాత్రే నమః (33) కార్తీక పురాణం (31) కార్తీకమాసం 2014 (7) క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి పూజ విధానము (1) గణేశ స్తోత్రములు (6) గురుపాదుకా స్తోత్రం (1) తిరుప్పావై పాశురాలు - 30 (2) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2014 (10) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2015 (9) తులసీ స్తోత్రాలు (2) తోటకాష్టకం (1) దత్త బోధ సుధ (1) దేవీ నవరాత్రులు - 2010 (11) దేవీ నవరాత్రులు (2012) (15) దేవుళ్ళు (1) పంచభూత క్షేత్రాలు (2) పద్మశ్రీ Dr. శోభారాజు (8) మహా గణపతిం మనసా స్మరామి (1) మహాచండి (1) మహాదేవి (1) యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులు (1) రమణ మహర్షి ... (1) వినాయక చవితి పూజ విధానం (2) శివ భక్తిగీతాలు (11) శోభారాజ్ (1) శ్రావణమాసం వరలక్ష్మీ పూజ (2) శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు (20) శ్రీ తులసీ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2016 (11) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2014 (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 (15) శ్రీ నరసింహ స్వామి స్తోత్రాలు (2) శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ మంజునాధ (2001) (4) శ్రీ మహాలక్ష్మి (12) శ్రీ రామ గీతాలు (14) శ్రీ రామదాసు (2006) (3) శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు (6) శ్రీ రామరాజ్యం (1) శ్రీ విష్ణు - వెంకటేశ్వర స్తోత్రాలు (16) శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తిగీతాలు (11) శ్రీ శివ స్తోత్రాలు (44) శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు (4) శ్రీ సాయి గానామృతం (28) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (1) శ్రీ సూర్య భగవాన్ (3) షష్టీ దేవి స్తోత్రం (1) షిరిడీసాయి హారతులు (4) సంక్రాంతి (3) సకల దేవతా స్తోత్రములు (1) సత్యసాయిబాబా (3) స్తోత్ర కదంబం (8) హనుమాన్ (6) హనుమాన్ చాలీసా (1) M.S. సుబ్బలక్ష్మి అన్నమాచార్య కీర్తనలు (1) Sacred Chants by A.R.Rahman (1)