Keblinger

Keblinger

31, జులై 2012, మంగళవారం

శ్రీ గోవిందాష్టకంశ్రీ గోవిందాష్టకంసత్యం ఙ్ఞానమనన్తం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశమ్ |
గోష్ఠప్రాఙ్గణరిఙ్ఖణలోలమనాయాసం పరమాయాసమ్ |
మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారమ్ |
క్ష్మామానాథమనాథం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || 1 ||

మృత్స్నామత్సీహేతి యశోదాతాడనశైశవ సన్త్రాసమ్ |
వ్యాదితవక్త్రాలోకితలోకాలోకచతుర్దశలోకాలిమ్ |
లోకత్రయపురమూలస్తమ్భం లోకాలోకమనాలోకమ్ |
లోకేశం పరమేశం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || 2 ||

త్రైవిష్టపరిపువీరఘ్నం క్షితిభారఘ్నం భవరోగఘ్నమ్ |
కైవల్యం నవనీతాహారమనాహారం భువనాహారమ్ |
వైమల్యస్ఫుటచేతోవృత్తివిశేషాభాసమనాభాసమ్ |
శైవం కేవలశాన్తం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || 3 ||

గోపాలం ప్రభులీలావిగ్రహగోపాలం కులగోపాలమ్ |
గోపీఖేలనగోవర్ధనధృతిలీలాలాలితగోపాలమ్ |
గోభిర్నిగదిత గోవిన్దస్ఫుటనామానం బహునామానమ్ |
గోపీగోచరదూరం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || 4 ||

గోపీమణ్డలగోష్ఠీభేదం భేదావస్థమభేదాభమ్ |
శశ్వద్గోఖురనిర్ధూతోద్గత ధూళీధూసరసౌభాగ్యమ్ |
శ్రద్ధాభక్తిగృహీతానన్దమచిన్త్యం చిన్తితసద్భావమ్ |
చిన్తామణిమహిమానం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || 5 ||

స్నానవ్యాకులయోషిద్వస్త్రముపాదాయాగముపారూఢమ్ |
వ్యాదిత్సన్తీరథ దిగ్వస్త్రా దాతుముపాకర్షన్తం తాః
నిర్ధూతద్వయశోకవిమోహం బుద్ధం బుద్ధేరన్తస్థమ్ |
సత్తామాత్రశరీరం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || 6 ||

కాన్తం కారణకారణమాదిమనాదిం కాలధనాభాసమ్ |
కాళిన్దీగతకాలియశిరసి సునృత్యన్తమ్ ముహురత్యన్తమ్ |
కాలం కాలకలాతీతం కలితాశేషం కలిదోషఘ్నమ్ |
కాలత్రయగతిహేతుం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || 7 ||

బృన్దావనభువి బృన్దారకగణబృన్దారాధితవన్దేహమ్ |
కున్దాభామలమన్దస్మేరసుధానన్దం సుహృదానన్దమ్ |
వన్ద్యాశేష మహాముని మానస వన్ద్యానన్దపదద్వన్ద్వమ్ |
వన్ద్యాశేషగుణాబ్ధిం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || 8 ||

గోవిన్దాష్టకమేతదధీతే గోవిన్దార్పితచేతా యః |
గోవిన్దాచ్యుత మాధవ విష్ణో గోకులనాయక కృష్ణేతి |
గోవిన్దాఙ్ఘ్రి సరోజధ్యానసుధాజలధౌతసమస్తాఘః |
గోవిన్దం పరమానన్దామృతమన్తస్థం స తమభ్యేతి ||

ఇతి శ్రీ శఙ్కరాచార్య విరచిత శ్రీగోవిన్దాష్టకం సమాప్తం

జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా
జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందాజో
అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా
 జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా 
జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా 
జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా

రావె
పరమానంద రామ గోవిందా
 జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా 
రావే పరమానంద రామ గోవిందా
 జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా

 నందు నింటను జేరి నయము మీఱంగ 
నందు నింటను జేరి నయము మీఱంగ 
చంద్రవదనలు నీకు సేవ చేయంగ 
నందు నింటను జేరి నయము మీఱంగ 

చంద్రవదనలు నీకు సేవ చేయంగ 
అందముగా వారిండ్ల నాడుచుండంగ 
అందముగా వారిండ్ల నాడుచుండంగ

 మందలకు దొంగ మా ముద్దురంగ 
మందలకు దొంగ మా ముద్దురంగ

జో
అచ్యుతానంద జోజో ముకుందాజోజో
అంగజుని
గన్న మా యన్న యిటు రారా 
అంగజుని గన్న మా యన్న యిటు రారా 
బంగారు గిన్నెలో పాలు పోసేరా 

అంగజుని గన్న మా యన్న యిటు రారా
 బంగారు గిన్నెలో పాలు పోసేరా
దొంగ
నీవని సతులు గొంకుచున్నారా 
దొంగ నీవని సతులు గొంకుచున్నారా

 ముంగిట నాడరా మోహనాకార 
ముంగిట నాడరా మోహనాకార

జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా
 జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందాజోజో
 

హంగుగా తాళ్ళపాకన్నయ్య చాల 
శృంగార రచనగా చెప్పె నీ జోల 
 హంగుగా తాళ్ళపాకన్నయ్య చాల 
శృంగార రచనగా చెప్పె నీ జోల

సంగతిగ
సకల సంపదల నీవేళ 
సంగతిగ సకల సంపదల నీవేళ 
మంగళము తిరుపట్ల మదనగోపాల 
మంగళము తిరుపట్ల మదనగోపాల 

జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా
 రావే పరమానంద రామ గోవిందా 
జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందాజోజో

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ॐ స్తోత్రమాలిక ॐ

అన్నమయ్య (1997) (11) అన్నమయ్య అలమేల్మంగా వైభవం (15) అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు (41) అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే (1) అమ్మోరు (3) ఓం శ్రీ మాత్రే నమః (33) కార్తీక పురాణం (31) కార్తీకమాసం 2014 (7) క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి పూజ విధానము (1) గణేశ స్తోత్రములు (6) గురుపాదుకా స్తోత్రం (1) తిరుప్పావై పాశురాలు - 30 (2) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2014 (10) తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవం - 2015 (9) తులసీ స్తోత్రాలు (2) తోటకాష్టకం (1) దత్త బోధ సుధ (1) దేవీ నవరాత్రులు - 2010 (11) దేవీ నవరాత్రులు (2012) (15) దేవుళ్ళు (1) పంచభూత క్షేత్రాలు (2) పద్మశ్రీ Dr. శోభారాజు (8) మహా గణపతిం మనసా స్మరామి (1) మహాచండి (1) మహాదేవి (1) యక్ష ప్రశ్నలు - వాటి జవాబులు (1) రమణ మహర్షి ... (1) వినాయక చవితి పూజ విధానం (2) శివ భక్తిగీతాలు (11) శోభారాజ్ (1) శ్రావణమాసం వరలక్ష్మీ పూజ (2) శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు (20) శ్రీ తులసీ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2016 (11) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2014 (10) శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2015 (15) శ్రీ నరసింహ స్వామి స్తోత్రాలు (2) శ్రీ బ్రహ్మ స్తోత్రాలు (1) శ్రీ మంజునాధ (2001) (4) శ్రీ మహాలక్ష్మి (12) శ్రీ రామ గీతాలు (14) శ్రీ రామదాసు (2006) (3) శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు (6) శ్రీ రామరాజ్యం (1) శ్రీ విష్ణు - వెంకటేశ్వర స్తోత్రాలు (16) శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తిగీతాలు (11) శ్రీ శివ స్తోత్రాలు (44) శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు (4) శ్రీ సాయి గానామృతం (28) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (1) శ్రీ సూర్య భగవాన్ (3) షష్టీ దేవి స్తోత్రం (1) షిరిడీసాయి హారతులు (4) సంక్రాంతి (3) సకల దేవతా స్తోత్రములు (1) సత్యసాయిబాబా (3) స్తోత్ర కదంబం (8) హనుమాన్ (6) హనుమాన్ చాలీసా (1) M.S. సుబ్బలక్ష్మి అన్నమాచార్య కీర్తనలు (1) Sacred Chants by A.R.Rahman (1)